Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi z 31.3.2016 r. został przygotowany w oparciu o projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 27.10.2015 r. Projektowana ustawa określa zasady i procedury udzielania zamówień w drodze umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, środki ochrony prawnej. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, jako organ z doświadczeniem w kwestiach zawierania „klasycznych” umów o zamówienia publiczne i posiadający duże zaplecze merytoryczne do analizy umów, został uznany za organ właściwy w sprawach dotyczących umów koncesji .

Nowe zadania

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych został wyznaczony jako organ właściwy w sprawach zawierania umów koncesji. Zgodnie z projektem ustawy będzie on uprawniony do opracowania oraz opiniowania projektów aktów normatywnych, a także innych dokumentów dotyczących koncesji. Ponadto Prezes Urzędu będzie monitorował stosowanie zasad zawierania umów koncesji oraz upowszechniał wyniki monitorowania. Na żądanie Komisji Europejskiej będzie przekazywał, nie rzadziej niż co trzy lata, sprawozdania z monitorowania. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie także upowszechniał na stronie internetowej informacje oraz wskazówki dotyczące wykładni i stosowania przepisów prawa w zakresie zawierania umów koncesji oraz opracowywał i upowszechniał wzorcowe dokumenty w tym zakresie.

Projekt ustawy przewiduje, że zmiany z pewnymi wyjątkami wejdą w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia ustawy.