Zmiany w klasyfikacjach dochodów. Samorządy muszą dostosować uchwały

Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z 22.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294) wymaga dostosowania brzmienia uchwał budżetowych na 2017 r. przez JST, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego.

Co nowego zawiera treść tego rozporządzenia w porównaniu do starego brzmienia przepisów? Warto przyjrzeć się głównym zmianom. Dodano m.in. nowe paragrafy dochodów:

1) „061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”,

2) „062 Wpływy z opłat za zezwolenia, koncesje, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, z wyłączeniem wpływów ujętych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej”,

3) „063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego”,

4) „064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień”,

5) „093 Wpływy z opłat paszportowych i konsularnych”,

6) „094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,

7) „095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”, z jednoczesnym dostosowaniem brzmienia objaśnień do paragrafów „069 Wpływy z różnych opłat” i „097 Wpływy z różnych dochodów”.

Ustanowione, nowe, paragrafy zostały wyodrębnione z paragrafów „069 Wpływy z różnych opłat” i „097 Wpływy z różnych dochodów” z powodu zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli, która stała na stanowisku, że zbyt duże kwoty ujmowane w tych paragrafach i nie dość precyzyjne informacje w zakresie źródeł dochodów budżetu państwa stanowią ograniczenie przejrzystości finansów publicznych.

Dodany został także paragraf "278 Dotacja celowa otrzymana/przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia". Ta zmiana została wprowadzona na wniosek Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz JST.

Warto także wspomnieć o dodaniu paragrafów dochodów i wydatków 295 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” i 295 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” oraz nowe brzmienie brzmienia paragrafu 291 - „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności