Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z 22.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2294) wymaga dostosowania brzmienia uchwał budżetowych na 2017 r. przez JST, w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego.

Co nowego zawiera treść tego rozporządzenia w porównaniu do starego brzmienia przepisów? Warto przyjrzeć się głównym zmianom. Dodano m.in. nowe paragrafy dochodów:

1) „061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów”,

2) „062 Wpływy z opłat za zezwolenia, koncesje, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, z wyłączeniem wpływów ujętych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej”,

3) „063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego”,

4) „064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień”,

5) „093 Wpływy z opłat paszportowych i konsularnych”,

6) „094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,

7) „095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”, z jednoczesnym dostosowaniem brzmienia objaśnień do paragrafów „069 Wpływy z różnych opłat” i „097 Wpływy z różnych dochodów”.

Ustanowione, nowe, paragrafy zostały wyodrębnione z paragrafów „069 Wpływy z różnych opłat” i „097 Wpływy z różnych dochodów” z powodu zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli, która stała na stanowisku, że zbyt duże kwoty ujmowane w tych paragrafach i nie dość precyzyjne informacje w zakresie źródeł dochodów budżetu państwa stanowią ograniczenie przejrzystości finansów publicznych.

Dodany został także paragraf „278 Dotacja celowa otrzymana/przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia”. Ta zmiana została wprowadzona na wniosek Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz JST.

Warto także wspomnieć o dodaniu paragrafów dochodów i wydatków 295 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” i 295 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” oraz nowe brzmienie brzmienia paragrafu 291 – „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy”.