Zmiany w zakresie nauczania indywidualnego

Pierwsza zmiana została wprowadzona w:

  • rozporządzeniu MEN z 9.8.2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r. poz. 1616 ze zm.) – nowy § 13a dodany z dniem 8.9.2020 r.,
  • rozporządzeniu MEN z 28.8.2014 r. w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r. poz. 1157 ze zm.) – nowy § 11b dodany z dniem 8.9.2020 r.

Co do zasady zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem (§ 4 ust. 4 rozporządzenia MEN z 9.8.2017 r.). Na podstawie nowych przepisów, w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania mogą być prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli:

  • w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem w sposób określony w § 4 ust. 4 lub
  • na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia – w indywidualnym kontakcie z dzieckiem lub uczniem; w takim przypadku przepisu § 5 nie stosuje się.

Powyższe rozwiązanie ma pozwolić dyrektorom na zorganizowanie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania w indywidualnym kontakcie z dzieckiem lub uczniem, ale nie w sposób bezpośredni (a więc np. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, bądź w sposób mieszany). Co istotne, do uruchomienia kształcenia w tym trybie wystarczające będzie złożenie wniosku przez rodziców (pełnoletniego ucznia) – nie będzię więc potrzeby uzyskiwania pozytywnej opinii właściwego okręgowego inspektora sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego szkołę na wprowadzenie zajęć zdalnych, bądź z trybie mieszanym.

Czas trwania zdalnych lekcji

Kolejna zmiana została wprowadzona w rozporządzeniu MEN z 20.3.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.). Wśród dopuszczalnych możliwości zorganizowania pracy szkoły w okresie jej ograniczonego funkcjonowania dodano prawo dyrektora do czasowego zmodyfikowania odpowiednio tygodniowego rozkładu zajęć lub semestralnego rozkładu zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Możliwość taka istnieje po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. O dokonanej modyfikacji dyrektor powinien niezwłocznie poinformować organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Ponadto, nowy przepis § 1a wskazuje, że godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.