Zmiany w indywidualnym nauczaniu i czasie trwania zdalnych lekcji

Zmiany w zakresie nauczania indywidualnego

Pierwsza zmiana została wprowadzona w:

  • rozporządzeniu MEN z 9.8.2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r. poz. 1616 ze zm.) - nowy § 13a dodany z dniem 8.9.2020 r.,
  • rozporządzeniu MEN z 28.8.2014 r. w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r. poz. 1157 ze zm.) - nowy § 11b dodany z dniem 8.9.2020 r.

Co do zasady zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem (§ 4 ust. 4 rozporządzenia MEN z 9.8.2017 r.). Na podstawie nowych przepisów, w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania mogą być prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli:

  • w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem w sposób określony w § 4 ust. 4 lub
  • na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia - w indywidualnym kontakcie z dzieckiem lub uczniem; w takim przypadku przepisu § 5 nie stosuje się.

Powyższe rozwiązanie ma pozwolić dyrektorom na zorganizowanie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania w indywidualnym kontakcie z dzieckiem lub uczniem, ale nie w sposób bezpośredni (a więc np. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, bądź w sposób mieszany). Co istotne, do uruchomienia kształcenia w tym trybie wystarczające będzie złożenie wniosku przez rodziców (pełnoletniego ucznia) - nie będzię więc potrzeby uzyskiwania pozytywnej opinii właściwego okręgowego inspektora sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego szkołę na wprowadzenie zajęć zdalnych, bądź z trybie mieszanym.

Czas trwania zdalnych lekcji

Kolejna zmiana została wprowadzona w rozporządzeniu MEN z 20.3.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.). Wśród dopuszczalnych możliwości zorganizowania pracy szkoły w okresie jej ograniczonego funkcjonowania dodano prawo dyrektora do czasowego zmodyfikowania odpowiednio tygodniowego rozkładu zajęć lub semestralnego rozkładu zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Możliwość taka istnieje po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. O dokonanej modyfikacji dyrektor powinien niezwłocznie poinformować organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Ponadto, nowy przepis § 1a wskazuje, że godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor jednostki systemu oświaty może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności