Celem ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z 29.04.2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Ustawa wprowadza odpłatność za wydanie lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego w postaciopłaty recyklingowej. W ustawie zdefiniowano m.in. pojęcie torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego należy rozumieć torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

1) lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,

2) bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem , gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Opłatę recyklingową pobiera przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, przeznaczoną do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce. Bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego będą zwolnione z powyższej opłaty, ale tylko pod warunkiem, że będą wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiega marnowaniu żywności.

Opłata recyklingowa będzie mogła stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo zostanie doliczona do ceny ustalonej przez daną jednostkę handlową, wówczas ostateczna opłata ponoszona przez konsumenta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty.

Ważne
Maksymalną stawkę opłaty recyklingowej ustalono na kwotę 1 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego , natomiast rzeczywista stawka opłaty recyklingowej zostanie określona w drodze rozporządzenia. Pobrana opłata recyklingowa stanowić będzie dochód budżetu państwa i ma być wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.