Zmiany w funkcjonowaniu organów jednostek samorządu terytorialnego w związku z COVID-19

Zdalne sesje i posiedzenia

Oczekiwanym przez samorządy terytorialne było wprowadzenie regulacji, bezpośrednio na podstawie której – bez konieczności dokonywania zmian w dokumentach stanowionych przez radę gminy czy inny podmiot – będzie możliwe przeprowadzanie sesji czy posiedzenia bez równoczesnej obecności uprawnionych w jednym miejscu.

Odpowiedzią na takie oczywiste zapotrzebowanie jest przepis art. 15zzx KoronawirusU, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.

Powyższe unormowanie stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie.

Przepis wprowadza możliwość, a nie obowiązek e-sesji (na przykład rad gmin, rad powiatu) lub e-posiedzeń (na przykład zarządu powiatu). Nie jest konieczne spełnienie dodatkowych przesłanek do obradowania w trybie e-sesji. Przepis nie uchyla innych obowiązków i uregulowań dotyczących trybu obradowania.

Zastępowanie wójta

Bardzo potrzebnym rozwiązaniem ustawowym na szczególny okres trwania stanu epidemii jest rozwiązanie wprowadzone przepisem art. 15zzz KoronawirusU. Jak stanowi, w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, spowodowanej niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej do 30 dni, jego zadania i kompetencje, w okresie tej niezdolności do pracy, przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę - pierwszy zastępca.

Wprowadzono zatem ustawowe zastępstwo organu wykonawczego gminy, który w odróżnieniu do innych organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego działa jednoosobowo. Czas trwania zastępstwa to maksymalnie 30 dni i dotyczy niezdolności do pracy z tytułu choroby (a nie na przykład konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności