Nowy formularz A1, czyli zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej, obejmuje zmiany w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 465/2012 z 22.5.2012 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004.

Powyższe zaświadczenie jest wydawane w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego podlega osoba ubezpieczona oraz poświadczenia, że nie ma ona obowiązku opłacania składek w innym państwie.

Przed wyjazdem z państwa, w którym dane osoba jest ubezpieczona, do innego państwa, w celu podjęcia pracy, należy zaopatrzyć się w dokumenty uprawniające do otrzymywania niezbędnych świadczeń (np. opieki medycznej, hospitalizacji i innych) w państwie wykonywania pracy.

Jeżeli ubezpieczony przebywa czasowo w państwie, w którym pracuje, należy wystąpić do swojej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Kartę tę należy okazać świadczeniodawcy w razie potrzeby skorzystania ze świadczeń rzeczowych podczas pobytu.

Natomiast w sytuacji, gdy ubezpieczony będzie mieszkać w państwie, w którym pracuje, powinien zwrócić się do swojej instytucji opieki zdrowotnej o wydanie dokumentu S1 i przedłożyć go właściwej instytucji opieki zdrowotnej w miejscu, w którym ubezpieczony będzie pracować. Instytucja ubezpieczeniowa w państwie pobytu zapewni na czas określony również specjalne świadczenia w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Źródło: www.zus.pl