Do końca czerwca 2016 r. przepisy ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wymagały wprost uprzedniego opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne przed złożeniem wniosku o ich refundację. Warunkiem było jedynie ich opłacenie w całości. Począwszy od lipca – na podstawie ustawy z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – przepisy zobowiązują do opłacenia składek w całości przed dniem złożenia wniosku o ich refundację do PFRON.

W parze ze zmianami ustawowymi znowelizowano również rozporządzenie MPiPS z 9.1.2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. Rozporządzeniem MRPiPS z 22.6.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych wprowadzono nowe wzory wniosków o refundację Wn-U-G (objaśnienie nr 13) i Wn-U-A (objaśnienie nr 7). Pozostałe zmiany we wzorach mają charakter redakcyjny. Refundacji na nowych warunkach udziela się, począwszy od składek opłaconych:

  • za miesiąc lipiec 2016 r. – przez osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą;
  • za III kwartał 2016 r. – przez niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika.

Korekty wniosków o wypłatę refundacji składek za okresy począwszy od 1.1.2009 r. składa się już na nowych formularzach.

Formularze są dostępne w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa Dofinansowań i Refundacji/Formularze.