Trwają końcowe prace nad projektem z 5.9.2022 r. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wskazany projekt ma wprowadzić różne zmiany w rozporządzeniu z dnia 16.8.2017 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1388 ze zm.). Dla przypomnienia, w § 2 podano, że dotacja celowa może być udzielona po złożeniu wniosku o udzielenie dotacji celowej do:

1) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”, przez osobę fizyczną, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną jednostkę organizacyjną, będącą właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa albo do rejestru zabytków albo jednostkę organizacyjną posiadającą w trwałym zarządzie zabytek wpisany do rejestru zabytków;

2) wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego ze względu na miejsce położenia albo przechowywania zabytku, przez osobę fizyczną, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną jednostkę organizacyjną, będącą właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadającą taki zabytek w trwałym zarządzie.

Natomiast wskazany projekt przewiduje wiele zmian, które mają usprawnić przyznawanie ww. dotacji.

Po pierwsze, przewiduje się uelastycznienie regulacji w zakresie terminów naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej kierowanych do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przez:

1) rezygnację z obligatoryjnego drugiego naboru wniosków o dofinansowanie prac lub robót, które mają być przeprowadzone i ustalenie w to miejsce, że minister ogłasza w ciągu roku co najmniej po jednym naborze wniosków o dofinansowanie prac, które mają być przeprowadzone (prefinansowanie) i o refundację wydatków;

2) rezygnację ze ściśle oznaczonych terminów zakończenia naborów wniosków i zamiast tego określanie, że wnioski o udzielenie dotacji przez ministra składa się do dnia określonego każdorazowo w ogłoszeniu o naborze wniosków, przypadającego w roku:

a) w którym dotacja celowa ma być udzielona, w przypadku refundacji,

b) poprzedzającym przeprowadzenie prac przy zabytku, w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone (prefinansowanie).

Po drugie, proponuje się również, że okres naboru wniosków, zarówno do ministra jak i wojewódzkiego konserwatora zabytków, wyniesie co najmniej 30 dni, a ogłoszenia o naborze wniosków umieszczane będzie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej odpowiednio ministra lub wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Po trzecie, w nowelizowanym § 5 w ust. 1 pkt 1 przewiduje się, że wnioski o udzielenie dotacji celowej do ministra, składa się do dnia określonego każdorazowo w ogłoszeniu o naborze wniosków: w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym do rejestru przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku – w roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona (lit. a), a w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone – w roku poprzedzającym przeprowadzenie prac (lit. b).

Podsumowując, nowelizacje rozporządzenia z pewnością wprowadza udogodnienia w zakresie zasad przyznawania dotacji. Będzie to z pewnością korzyścią dla podmiotów władających zabytkami, a dotyczy to m.in. JST.

Źródło: RCL