Obowiązująca co do zasady od 1.9.2022 r. ZmKartaNauczU22 wprowadziła zmiany nie tylko do KartaNauczU, lecz również do innych aktów prawnych, w tym FinZadOśwU. Zmianami objęto art. 73 FinZadOśwU, który do czasu nowelizacji miał treść następującą:

1. Na współfinansowanie programów, o których mowa w art. 90u ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, jest przyznawana dotacja celowa, po zapewnieniu udziału środków własnych jednostki samorządu terytorialnego lub organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo pozyskaniu przez tę jednostkę lub organizację środków z innych źródeł, na realizację tworzonych regionalnych lub lokalnych programów.

2. Na współfinansowanie programów, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy o systemie oświaty, mogą być przeznaczane środki zagraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1465 i 2020) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057).

Z kolei, ZmKartaNauczU22wprowadziła nowe brzmienie ww. art. 73:

1. Na finansowanie lub współfinansowanie programów, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy o systemie oświaty, może być przyznawana dotacja celowa.

2. Na finansowanie lub współfinansowanie programów, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy o systemie oświaty, mogą być przeznaczane środki zagraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1465 i 2020) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057).

Jak więc wynika z porównania ww. jednostek redakcyjnych ust. 1 – wg nowego brzmienia, ustawodawca przewidział w sposób jednoznaczny, że dotacja może zostać przyznana, a nie jak dotąd, że jest przyznawana. Ta z pozoru niewielka zmiana, powoduje jednak, że podmioty dotujące (podmioty dystrybuujące środki z budżetu centralnego) będą miały fakultatywną możliwość przyznawania środków dotacyjnych. Z drugiej strony warto zauważyć, że dotąd środki te mogły służyć jedynie współfinansowaniu programów, a po nowelizacji mogą służyć zarówno współfinansowaniu, jak i finansowaniu czyli całkowitemu pokryciu realizacji zadania.

Dla przypomnienia, wspomniane środki dotyczą programów z art. 90u ust. 1 OświatU.

Podsumowując, nowelizacja FinZadOśwU może mieć wpływ na metodykę przyznawania dotacji z programów rządowych. Najbliższe miesiąca pokażą, jak zmienione regulacje prawne będą stosowane w praktyce.