Zmiany wynikają z ustawy z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1302). Większość jej przepisów weszła w życie 19 września br.

Do tej pory należności dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa były egzekwowane przez komorników sądowych w trybie egzekucji sądowej i przez naczelników urzędów skarbowych w trybie egzekucji administracyjnej. Jednak egzekucja administracyjna świadczeń alimentacyjnych była nieskuteczna i generowała duże koszty, związane z obsługą egzekucji. Znacznie lepsze efekty w egzekwowaniu alimentów uzyskują komornicy.

Omawiana nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawa o świadczeniach rodzinnych pozostawia kwestię egzekwowania alimentów tylko w gestii komorników.

W myśl znowelizowanych przepisów, jeżeli organ właściwy dłużnika alimentacyjnego po otrzymaniu od organu właściwego wierzyciela kolejnego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika ustali, że jego sytuacja nie uległa zmianie lub po raz kolejny uniemożliwia on przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego bądź odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, to organ właściwy dłużnika nie będzie już musiał podejmować tych samych działań wobec dłużnika.