Zmiany w dziale 852 „Pomoc społeczna”

W obrębie działu 852 klasyfikacji budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z.2.3.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.) skreślono i przeniesiono do nowego działu 855 następujące rozdziały:

1) 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”,

2) 85204 „Rodziny zastępcze”,

3) 85206 „Wspieranie rodziny”,

4) 85211 „Świadczenie wychowawcze”,

5) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”,

6) 85226 „Ośrodki adopcyjne”.

W dziale 852 pozostawiono rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, zmieniając jego nazwę i rozszerzając zakres o nową podziałkę: rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” . W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. W rozdziale 85214 nie uwzględnia się wydatków na zadania wynikające z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym m.in. na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych.

W obrębie działu 852 utworzono nowy rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” dla dochodów i wydatków z tytułu dożywania, które w dotychczasowych budżetach klasyfikowano w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.

Ważne
Przy opracowywaniu budżetów JST na 2017 r. nie należy już stosować rozdziałów działu 852, uchylonych od 1.1.2017 r. Wydatki na tzw. dożywiane uczniów i im podobne działania należy planować w nowym rozdziale 85230.

Zmiany w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” i dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Zadania dochodowe i wydatkowe gmin z ustawy z 4.2.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 157 ze zm.) przeniesiono do nowego działu 855 „Rodzina”. W związku z tym z działu 853 wykreślono:

1) rozdział 85305 „Żłobki”,

2) rozdział 85306 „Kluby dziecięce”,

3) rozdział 85307 „Dzienni opiekunowie”.

Wydatki budżetu gminy na placówki własne i dotacje dla placówek niepublicznych oraz dochody z odpłatności za korzystanie ze żłobków gminnych i klubów dziecięcych w projekcie budżetu na 2017 r. należy ujmować w stosownych pozycjach działu 855.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dotychczasowy rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” przestaje obejmować całość takich świadczeń z pomocy materialnej, zmieniając nazwę na: rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”. Po tym rozdziale wprowadzono nowy rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”.

Nowy dział 855 „Rodzina” w budżetach JST oraz w wydatkach budżetu państwa

W nowo utworzonym dziale 855 „Rodzina” wyodrębniono następujące rozdziały:

1) 85501 „Świadczenie wychowawcze” – w rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.), w szczególności środki na:

a) świadczenie wychowawcze,

b) koszty obsługi,

c) rejestr centralny;

Ważne
W rozdziale 85501 nie ujmuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.; dalej: WspRodzU), które ujmować należy odpowiednio w rozdziałach 85508 „Rodziny zastępcze” i 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

2) 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zgodnie z objaśnieniami w rozdziale 85502 ujmuje się wydatki na:

a) realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

b) realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

c) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,

d) specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.);

Ważne
W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 169 ze zm. dalej: PomocAlimU); obejmuje on również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po 30.9.2008 r.

3) 85503 „Karta Dużej Rodziny” – zgodnie z objaśnieniami w rozdziale 85503 nie ujmuje się wydatków wynikających z ustawy z 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.) na finansowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;

4) 85504 „Wspieranie rodziny” – zgodnie z objaśnieniami w rozdziale 85504 ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z WspRodzU, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego;

5) 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”;

6) 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”;

7) 85507 „Dzienni opiekunowie”;

8) 85508 „Rodziny zastępcze” – zgodnie z objaśnieniami w rozdziale 85508 ujmuje się także wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z WspRodzU, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego;

9) 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych” – według objaśnień w rozdziale 85509 ujmuje się wydatki związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, o których mowa w WspRodzU;

10) 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zgodnie z objaśnieniami w rozdziale 85510, poza wydatkami związanymi z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych, ujmuje się wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty;

11) 85511 „Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie” – według objaśnień rozdział ten występuje wyłącznie w części 73 „Zakład Ubezpieczeń Społecznych” i obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem;

12) 85512 „Fundusz Alimentacyjny w likwidacji”;

13) 85578 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”;

14) 85595 „Pozostała działalność”.

Przykład

Oznaczenia w klasyfikacji zmieniły się na nowe w następujący sposób:

1) dochody i wydatki z rozdziału 85295 (pozostała działalność), w tym z tytułu pomocy Państwa w zakresie dożywiania, zostały przeniesione do nowoutworzonego rozdziału 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”;

2) rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze” został przeniesiony do nowego działu 855 – jako rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”;

3) rozdział 85212 stosowany na potrzeby dochodów i wydatków z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – został przeniesiony do nowego działu 855 i rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny”;

4) rozdział 85206 na zadania w zakresie wspierania rodziny (w tym wydatki na asystenta rodziny) został przeniesiony do nowego działu 855 jako nowy rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”, jaki obejmuje również wydatki na asystenta rodziny i finansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej i Klubu Młodzieżowego, o ile spełniają definicję placówek opiekuńczo-wychowawczych wynikających z ustawy o pieczy zastępczej)”;

5) rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”, służący m.in. do ewidencjonowania częściowej refundacji między powiatami wydatków za pobytu dzieci z gminy w domach dziecka został przeniesiony do nowego działu 855, stając się rozdziałem 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”;

6) rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” (obejmujący m.in. częściową refundację na rzecz powiatu wydatków za pobytu dzieci z gminy w rodzinach zastępczych) został przeniesiony do nowego działu 855, stając się rozdziałem 85508 „Rodziny zastępcze”;

7) w dziale 852, rozdziale 85295 ewidencjonowano również finansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej i Klubu Młodzieżowego, o ile spełniają definicję placówek opiekuńczo-wychowawczych wynikających z przepisów WspRodzU; wydatki z tego tytułu należy planować w dziale 855, rozdziale 85595 „Pozostała działalność”.

W związku z pojawieniem się nowego działu 855 klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1 do KlasBudżR określono korelację merytoryczną między nim a Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

W załączniku nr 1 do KlasBudżR po dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dodano dział 855 w brzmieniu: „41.20, ex 42.11-42.99, 43.11-43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33-43.39, ex 43.91-43.99, ex 80.20, ex 85.60, ex 87.20-87.90, ex 88.91-88.99”. Powołane podziałki PKD obrazują zakres dziedzin działalności obejmowanej działem 855 KlasBudżR.