Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z 9.3.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi wydano rozporządzenie Ministra Finansów z 13.8.2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów (Dz. U. poz. 1624 ze zm.).  Do ww. ustawy wprowadzono zmiany, które obowiązują do 1.9.2019 r. Ustawa z 9.3.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi określała „zasady systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów” natomiast po nowelizacji ustawa ta określa „zasady systemu monitorowania drogowego
 i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi”. Spowodowało to rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy i tym samym konieczność dostosowania rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów do obowiązującego stanu prawnego. Druki ścisłego zarachowania wynikające ze zmienianego rozporządzenia mogą być stosowane do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 31.12.2022 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.