Wskazane wyżej zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1996).

Na podstawie tego rozporządzenia zostały dodane od 1.1.2016 r. nowe kody tytułu ubezpieczenia:

  • O5 80 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,
  • 05 81 – osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,

·

Od 1.4.2016 r. dodany został nowy kod świadczenia/przerwy:

329 – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Także od 1.4.2016 r. wprowadzony będzie nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Kod świadczenia/przerwy 329 obowiązujący od 1.4.2016 r. może być wykazywany nie wcześniej, niż w dokumentach rozliczeniowych składanych za marzec 2016 r. Zatem w razie wypłaty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego w styczniu 2016 r. lub w lutym 2016 r. należy to świadczenie rozliczyć w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata (czyli wykazać w imiennych raportach miesięcznych oraz w deklaracji rozliczeniowej) łącznie z zasiłkami macierzyńskimi, z użyciem kodu świadczenia/przerwy właściwego dla dokonywanej wypłaty zasiłku, tj. z zastosowaniem odpowiednio kodu 311, 319 lub 325.

Zmieniony wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA umożliwia w bloku V 04 – Kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa/FUS, wykazanie łącznej kwoty wypłaconych w danym miesiącu podwyższeń zasiłków macierzyńskich do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie to podlega rozliczeniu w ciężar składek (świadczenie jest finansowane ze środków z budżetu państwa). W związku z tym, że nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA obowiązuje od 1.4.2016 r., pierwsze rozliczenie składek na nowym formularzu będzie mogło nastąpić za marzec 2016 r.