Zmiany w budżecie gminy i w wieloletniej prognozie finansowej muszą być równoległe

W uproszczeniu rada gminy przyjęła więc na to samo zadanie różne kwoty w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie. W budżecie na 2021 r. zaplanowana była na ww. zadanie kwota w wysokości 136 144 zł, natomiast w prognozie finansowej zaplanowano jako limit wydatków kwotę 139 397 zł.

Analizując ww. rozbieżności RIO uznała, że taki dysonans narusza art. 226 ust. 3 pkt 4 FinPubU. Z podanej regulacji wynika zaś, że:

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

4) limity wydatków w poszczególnych latach;

Z kolei, z art. 229 FinPubU wynika, że:

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W kontekście wspomnianego limitu wydatków stanowisko zajmowały już regionalne izby obrachunkowe. Z uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 12.3.2013 r. (Nr 25/2013) wynika, że nieprawidłowe określenie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcie stanowi naruszenia art. 226 ust. 3 pkt 4 FinPubU. Z kolei, w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 23.2.2016 r. (Nr 5.86.2016) podkreślono, że w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia m.in. okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. W sytuacji zaś, gdy rada gminy uchwalając załącznik obejmujący wykaz realizowanych przez gminę przedsięwzięć nie zapewniła mu wewnętrznej zgodności i spójności, co w efekcie doprowadziło do ustalenia w sposób nieprawidłowy okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach, naruszyła w konsekwencji przepis art. 226 ust. 3 pkt 3, 4 i 5 FinPubU.

Z zestawienia przywołanych regulacji prawnych wynika więc, że ustawodawca kładzie nacisk na spójność danych wykazywanych w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej. Spójność ta dotyczy różnych aspektów wskazanych dokumentów finansowych, w tym kwot odnoszących się do finansowania wydatku np. za wykonanie ogrodzenia terenu przedszkola – w zakresu limitu wydatków na dany rok budżetowy.

Podsumowując, należy przyjąć, że wskazana uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie jest istotnym rozstrzygnięciem z punktu widzenia prowadzenia gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Finalnie zaś przyjęto w niej, że: Z powyższego wynika niezgodność pomiędzy limitem wydatków określonych na ww. zadanie w badanej uchwale, a uchwałą budżetową, co stanowi istotne naruszenie przepisów prawa.  Kolegium Izby zwraca uwagę, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, a każdorazowa zmiana budżetu we wskazanych obszarach pociąga za sobą zmianę danych prognozy (tak: wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2016 r. II GSK 3517/15).

Z powyższego należy więc wnioskować, że limit wydatków z prognozy finansowej musi być spójny z kwotami wydatków z uchwały budżetowej – w zakresie danego wydatku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności