W kontekście podanej problematyki na uwagę zasługują regulacje PomocUkrainaU.

Tamże, w art. 111 postanowiono, że:

Art. 111 [Zmiany budżetu jednostki samorządu terytorialnego] W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 FinPubU;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

Na szczególną uwagę zasługuje zaś stanowisko wyrażone w uchwale Kolegium RIO w Rzeszowie z 10.5.2022 r. (Nr XII/855/2022; https://bip.rzeszow.rio.gov.pl/download/attachment/4301/uchwala_2022_00854.pdf). W stanie faktycznym organ nadzoru weryfikował legalność zapisu przewidującego po stronie prezydenta miasta obowiązek wobec radnych miasta polegający na: (…) szczegółowym poinformowaniu radnych wraz z uzasadnieniem na najbliższej sesji zwyczajnej Rady Miasta (….) o dokonanych przesunięciach, o których mowa w § 1 uchwały. Informacja powinna zawierać szczegóły: między jakimi działami dochodów i wydatków budżetu dokonano przesunięć; jakie kwoty przesunięto; na jakie dokładnie cele, w kwestii pomocy obywatelom Ukrainy, zostały przeznaczone środki”.

W ocenie prawnej organ nadzoru wskazał m.in., że dokonując oceny uchwały pod kątem zgodności z prawem stwierdzono, że ww. treść wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego, określonego w art. 111 PomocUkrainaU. Jak zaś podkreślono, powyższy przepis nie daje podstaw do nałożenia na prezydenta miasta ustalonego w § 2 uchwały obowiązku. Działanie rady miasta, które poprzez unormowania zawarte w podejmowanych przezeń aktach prawnych prowadzi do przekroczenia granic przyznanej temu organowi przez ustawodawcę kompetencji prawotwórczej, w istotny sposób narusza postanowienia art. 111 PomocUkrainaU.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może wykraczać poza zakres ustawowego upoważnienia z art. 111 PomocUkrainaU. Jest to przepis wyjątkowy, szczególny, a takich regulacji prawnych nie może interpretować w sposób rozszerzający.