Zmiany w amortyzacji podatkowej w roku 2018

Rozwiązania korzystne dla podatnika

Wśród tych pierwszych zasadnym staje się wskazanie na wzrost stosowanych w treści obu ustaw podatkowych szeregu istotnych dla procesu amortyzacji wskaźników kwotowych z dotychczasowej wartości 3500 zł. do kwoty 10 000 zł, co m.in. umożliwi bezpośrednie zaliczenie w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów bądź amortyzacje jednorazową składników majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000 zł, ale też brak konieczności rozpoznawania ulepszenia gdy nakłady na środek trwałych kwalifikowane jako ulepszenie nie przekroczą tej wartości. W konsekwencji w wielu przypadkach, w których jeszcze do końca roku 2017 podatnicy musieli dokonać podwyższenia wartości początkowej środka trwałego na skutek ulepszenia w aktualnym stanie prawnym nakłady takie, na skutek podniesienia z kwoty 3500 do 10 000 zł wskaźnika determinującego ich uznanie za ulepszenie, będą mogły zostać bezpośrednio zaliczone w ciężar podatkowych kosztów uzyskania przychodów

Rozwiązania niekorzystne dla podatnika

Drugą grupę, a zatem rozwiązań niekorzystnych dla podatników stanowią z kolei niewątpliwie:

1) wyłączenie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jeżeli te nie zostały nabyte od innego podmiotu,

2) wyłączenie w obszarze regulacji ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 200; dalej PDOFizU) amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku albo darowizny, a na gruncie regulacji ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie to korzystało ze zwolnienia z podatku,

3) ograniczenie w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów - art. 16 ust. 1 pkt 64a i 73 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2343; dalej PDOPrU), odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 45c i 64 PDOFizU - odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, bądź opłat za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych takich jak - autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa określone w ustawie prawo własności przemysłowej, czy know-how - w sytuacji, w której wartości te zostały nabyte lub wytworzone przez podatnika i zbyte. Dodać warto, iż powyższe ograniczenia stosuje się z uwzględnieniem kwot zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejścia w życie nowelizacji (a zatem przed 1.1.2018 r.).

Konsekwencję powyższych zmian stanowi zatem konieczność bieżącej analizy zaistniałego w danym przypadku stanu faktycznego pod kątem stosowania nowych regulacji odnoszących się do procesu amortyzacji podatkowej. Zwrócić uwagę tutaj także należy, iż rozwiązania odnoszące się do wzrostu wskaźników amortyzacyjnych (z dotychczasowej wartości 3500 zł do 10 000 zł) mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do składników majątku przyjętych do używania po 31.12.2017 r. Istotną zmianą w zakresie amortyzacji podatkowej, na którą także należy zwrócić uwagę, stanowi zmiana załączników nr 1 do PDOPrU i PDOFizU. Zmiana ta wynika z zastosowania od 1.1.2018 r. się dla celów podatkowych Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 3.10.2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U 2016 poz. 1864) - KŚT 2016.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności