W przyjętej przez parlament 15.4.2021 r. ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wprowadza pewne zmiany w zakresie korzystania z usług pomocy społecznej oraz w istotnym zakresie odnosi się do pracowników socjalnych.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy nabywany będzie po przepracowaniu nieprzerwanie i faktycznie 3, a nie tak jak dotychczas 5 lat. Wzrasta do 400 zł miesięczny dodatek dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (przy niepełnym wymiarze przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy) w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki. Co istotne, zaakceptowano postulaty pracowników socjalnych by dodatek ten nie był uwzględniany w wynagrodzeniu minimalnym.

Wyraźnie wskazano, że organy i instytucje administracji publicznej, podmioty wykonujące działalność leczniczą i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania pracownikowi socjalnemu pomocy w wykonywaniu jego zadań.

Ważne

Nowelizacja tworzy obowiązek odpowiednio gminy lub powiatu do zapewnienia pomocy psychologicznej pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażających jego życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi. Co najmniej raz na dwa lata pracodawca będzie także musiał zapewnić szkolenie podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych.

Umożliwiono zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez zdobycie kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej.

Zmieniona ustawa ustala ścieżkę rozwoju zawodowego poprzez następujące stopnie awansu zawodowego:

1) starszy pracownik socjalny;

2) specjalista pracy socjalnej;

3) starszy specjalista pracy socjalnej;

4) starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator;

5) główny specjalista pracy socjalnej

w połączeniu do przypisanych do nich w ustawie wymogów.

Nowością jest obowiązkowa ocena okresowa pracowników socjalnych dokonywana raz na 2 lata. Do tej pory w związku z kwalifikowaniem pracowników socjalnych do stanowisk pomocniczych i obsługi nie podlegali oni obowiązkowej ocenie w oparciu o przepisy o pracownikach samorządowych (ocena dokonywana na ich podstawie dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych).

Pracownikowi, który otrzymał dwie następujące po sobie pozytywne oceny okresowe, spełniającemu warunki dotyczące minimalnego poziomu wykształcenia przypisanego do wyższego stopnia awansu zawodowego będzie obligatoryjnie jest nadawany wyższy stopień.