Zmiany w ustawie VAT

Projekt wprowadza zmiany w ustawie z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.; dalej: VATU) w zakresie publikowania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej, wykazu podatników VAT czynnych. Wykaz będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę i będzie to bardzo ważne narzędzie dla uczciwych podatników, do weryfikacji informacji o swoich kontrahentach, a więc informacji przede wszystkim o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów dla celów VAT. Możliwość dokonania takiej weryfikacji w sposób istotny ograniczy ryzyko wplątania uczciwych podatników w oszukańczy proceder zmierzający do wyłudzenia VAT

Zmiany w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

W ustawie z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 869) wprowadzone będą zmiany w zakresie dotyczącym rozszerzenia danych nieobjętych tajemnicą skarbową również o numery rachunków podatnika lub imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub w zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

W ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) oraz w ustawie z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) wprowadza się zapisy, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i podatnicy będący osobami prawnymi nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub w przypadku transakcji z podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, o którym mowa w art. 96 ust. 15 VATU.

Zmiany w Ordynacji podatkowej

wprowadza się zapis, dotyczący stosowania zabezpieczenia na majątku podatnika oraz odpowiedzialności solidarnej podatnika, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności z tytułu tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług została dokonana na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, o którym mowa w art. 96 ust. 15 VATU.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: odpowiedzialność solidarna nie będzie dotyczyła wszystkich zobowiązań podatkowych. Podatnik będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe kontrahenta, ale tylko do kwoty podatku, związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, za które płatność nie została dokonana na rachunek bankowy podatnika zawarty w wykazie podatników VAT czynnych i transakcji, których wartość przekracza 15 000 zł.

Zmiany w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

W ustawie z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1910 ze zm.) wprowadzono zapis, że środki pieniężne zgromadzone na imiennych rachunkach podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub w zgłoszeniu aktualizacyjnym związanych z prowadzoną działalnością (które będą zamieszczane w wykazie VAT), będą podlegały egzekucji.

Zmiany mają przyczynić się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców oraz ograniczenia szarej strefy,