Zmiana MSSF 2 Płatności w formie akcji dotyczy zmiany definicji „warunku rynkowego” i „warunku nabycia uprawnień” (zmiany te są zawarte w załączniku A Definicje terminów) oraz dodaniu definicji „warunków związanych ze świadczeniem usługi” i „warunków związanych z dokonaniami (wynikami)”.

Zmiana MSSF 3 Połączenia jednostek wprowadza w wyniku, której jednostka przejmująca powinna klasyfikować obowiązek warunkowej zapłaty, który spełnia definicje instrumentu finansowego, jako zobowiązanie finansowe (poprzednio MSSF 3 wskazywał tylko na „zobowiązanie”) lub kapitał własny (instrument kapitałowy) w oparciu o definicje instrumentu kapitałowego i zobowiązania finansowego zawarte w paragrafie 11 MSR 32.

Ponadto, obowiązek warunkowej zapłaty powinien na każdy dzień bilansowy podlegać wycenie według wartości godziwej, a skutki zmian wartości godziwej powinny być ujmowane przez zysk/stratę (czyli jako przychody bądź koszty). Wcześniej obowiązek warunkowej zapłaty, który nie był objęty zakresem MSSF 9, podlegał (w świetle MSSF 3) wycenie według zasad zgodnych z MSR 37. W konsekwencji, zmiana MSSF 3 spowodowała odpowiednie zmiany w MSR 37 i MSR 39.

Zmiana do MSSF 8 Segmenty operacyjne dotyczy obowiązku ujawniania informacji dotyczących ocen dokonanych przez kierownictwo w ramach zastosowania kryteriów łączenia segmentów zgodnych z tym standardem.

Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 38 Wartości niematerialne odnoszą się do proporcjonalnego przeliczania wartości skumulowanego umorzenia. Według tych zmian, w przypadku stosowania modelu wartości przeszacowanej wartość bilansowa brutto (składnika rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych) jest korygowana w sposób spójny z przeszacowaniem wartości bilansowej składnika aktywów.

Zmiana MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych. W tej zmianie wyjaśniono, że jednostką powiązaną z jednostką sporządzającą sprawozdanie finansowe jest również taka jednostka lub dowolny członek grupy, której jednostka jest częścią, która świadczy usługi kluczowego personelu kierowniczego na rzecz jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej.

Z rozporządzenia 2015/28 wynika, że wprowadzone nim zmiany obowiązują wszystkie przedsiębiorstwa w UE najpóźniej wraz z rozpoczęciem przez przedsiębiorstwo swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się 1.2.2015 r. lub później. Jednostki mogą jednak wcześniej zastosować powyższe zmiany, zgodnie z ich terminem wejścia w życie w świetle regulacji IASB, to jest dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od 1.7.2014 r.