W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1782 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 10.9.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (dalej: nowelizacja).

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 23.3.2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. z 2005 r. Nr 61, poz. 548 ze zm.; dalej: SzczegWarPolowR).

Nowelizacja zmienia definicję polowania indywidualnego, które po zmianie oznacza polowanie:

 • wykonywane przez jednego myśliwego, z psem lub psami albo bez psa, działającego niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim;
 • na drapieżniki przy stogach i norach wykonywane przez myśliwych korzystających z psa lub psów;
 • na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z psa lub psów;
 • na dziki wykonywane w dzień przez jednego myśliwego przy udziale jednego naganiacza albo jednego podkładacza z psem.

Przed zmianą było to polowanie wykonywane przez jednego myśliwego działającego niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim oraz polowanie na drapieżniki przy stogach i norach, wykonywane przez więcej niż jednego myśliwego z udziałem podkładacza z psem, oraz polowanie na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z psa.

Dodano definicję poszukiwania postrzałka, przez które rozumie się podejmowanie przez myśliwego lub grupę myśliwych czynności zmierzających do odnalezienia rannej zwierzyny w celu skrócenia jej cierpień; poszukiwanie postrzałka może odbywać się przy udziale naganiacza lub przy użyciu psa lub psów albo bez psa (§ 2 pkt 15b SzczegWarPolowR).

Polowanie na zwierzynę grubą odbywa się wyłącznie z użyciem broni myśliwskiej o lufach gwintowanych musi być przeznaczona do strzelania amunicją myśliwską charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy, oraz naboi myśliwskich, z wyłączeniem naboi myśliwskich z pociskami pełnopłaszczowymi (§ 3 ust. 3 SzczegWarPolowR). Przed zmianą polowanie na zwierzynę grubą odbywało się wyłącznie z użyciem takiej broni myśliwskiej, oraz naboi myśliwskich z pociskami półpłaszczowymi. Dopuszczano także polowanie na zwierzynę grubą, z wyjątkiem łosi i jeleni byków, z użyciem broni myśliwskiej o lufach gładkich oraz myśliwskich naboi kulowych.

Zgodnie z nowym brzmieniem § 3 ust. 6 SzczegWarPolowR, do wykonywania polowania na drapieżniki używa się broni myśliwskiej o lufach gwintowanych oraz naboi myśliwskich, w tym naboi z pociskami pełnopłaszczowymi (przed zmianą także: półpłaszczowymi), lub broni myśliwskiej o lufach gładkich oraz naboi myśliwskich: kulowych lub śrutowych ze śrutem o średnicy do 4,5 mm.

Z § 4 ust. 1a SzczegWarPolowR wynika zaś, że do wykonywania polowania w nocy na dziki dopuszcza się używanie noktowizyjnych i termowizyjnych celowniczych urządzeń optycznych. Zniesiono ograniczenie używania tych urządzeń do obszarów objętych kontrolą w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. Dopuszczono też poszukiwanie postrzałka z użyciem sztucznego źródła światła przymocowanego do broni. Przed zmianą można było używać sztucznego źródła światła, nieprzytwierdzonego do broni.

Przy wykonywaniu polowania należy brać pod uwagę, że polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od 1 października do 31 stycznia; ograniczenie to nie dotyczy polowania z psami lub naganką na ptactwo (przed zmianą tylko na ptactwo łowne), z psami lub naganką na drapieżniki oraz poszukiwania postrzałka z psem lub psami. Do § 5 ust. 1 SzczegWarPolowR dodano pkt. 1a i 1b, zgodnie z którymi:

 • polowanie indywidualne na dziki wykonywane w dzień: z psem lub psami, a także przy udziale jednego naganiacza albo jednego podkładacza z psem – może odbywać się w okresie od 15 sierpnia do 31 stycznia;
 • polowanie na zwierzynę wsiedlaną może odbywać się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej wsiedlenia.

Myśliwy powinien poszukiwać postrzałka i go uśmiercić możliwie szybko i w sposób oszczędzający niepotrzebnych cierpień, ale – jak dodano – z zachowaniem szczególnej ostrożności i zastosowaniem środków niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników polowania i osób postronnych, a także z uwzględnieniem bezpieczeństwa używanych do polowania psów (§ 5 ust. 1 pkt 5 SzczegWarPolowR).

Zmiany wprowadzone do § 7 SzczegWarPolowR dotyczą wprowadzenia możliwości używania obserwacyjnych urządzeń termowizyjnych lub noktowizyjnych w polowaniu na piżmaki i drapieżniki oraz na dziki.

Na terenie obwodu łowieckiego znajduje się jedna książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. poprzednio chodziło o pobyt myśliwych na takim polowaniu (§ 23 ust. 1 SzczegWarPolowR).

Prowadzący polowanie lub wyznaczony przez niego myśliwy przed rozpoczęciem polowania sporządza listę naganiaczy, psów biorących udział w polowaniu oraz osób towarzyszących, dokonuje odprawy naganki, informuje o warunkach polowania, w szczególności o obowiązkach i sposobie zachowania się podczas polowania, w tym używania psów i poszukiwania postrzałków – dodano wyróżniony fragment (§ 29 ust. 1 SzczegWarPolowR).

Po zmianie § 30 ust. 2 SzczegWarPolowR polowanie uważa się za rozpoczęte z chwilą zajęcia pierwszego stanowiska przez myśliwego podczas rozprowadzania myśliwych przed pierwszym pędzeniem. Przed zmianą polowanie uważało się za rozpoczęte z chwilą przystąpienia do odprawy myśliwych.

Prowadzący polowanie przed rozpoczęciem pierwszego pędzenia przeprowadza odprawę myśliwych, w trakcie której powinien dokonać czynności wymienionych w § 31 ust. 1 SzczegWarPolowR. Przed zmianą nie było wzmianki o pierwszym pędzeniu.

Ważne

Myśliwy może, za zgodą prowadzącego polowanie, zabrać ze sobą na stanowisko psa lub psy. W takim przypadku pies lub psy powinny być trzymane na otoku.

Zgodnie z nowym brzmieniem § 40 ust. 1–4 SzczegWarPolowR:

 • obowiązek zapewnienia poszukiwania postrzałka i jego uśmiercenia spoczywa na myśliwym, który go postrzelił;
 • myśliwy może poszukiwać postrzałka tylko po zakończeniu pędzenia i za zgodą prowadzącego polowanie (dodany przepis);
 • prowadzący polowanie, na prośbę myśliwego, powinien udzielić mu pomocy podczas poszukiwania postrzałka zwierzyny grubej;
 • myśliwy poszukujący postrzałka nie może wymagać przerwania polowania.

Przepisy te w poprzedniej wersji dotyczyły dochodzenia postrzałka.

Ważne

Przerwy zarządzone przez prowadzącego polowanie nie są polowaniem (dodany § 41a SzczegWarPolowR).

Świadectwo pochodzenia zwierzyny stanowi druk ścisłego zarachowania, który zawiera m.in. pieczątkę dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, a po zmianie dodano: albo nazwę i adres siedziby dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego –(§ 42 ust. 6 pkt 1 SzczegWarPolowR). Natomiast dokument stwierdzający przyjęcie tuszy do punktu skupu zawiera m.in. pieczątkę prowadzącego punkt skupu a po zmianie dodano: albo imię i nazwisko, albo nazwę prowadzącego punkt skupu oraz adres punktu skupu (§ 51 ust. 3 pkt 1 SzczegWarPolowR). Przepisy w nowym brzmieniu wejdą w życie 1.4.2020 r.

Uchylono przepisy:

 • § 21 SzczegWarPolowR, zgodnie z którym, polowanie indywidualne nie może odbywać się z użyciem naganki lub udziałem podkładacza z psem, z wyjątkiem polowania na drapieżniki przy stogach i norach oraz polowania na ptactwo;
 • § 23 ust. 2–5 SzczegWarPolowR, zgodnie z którymi wpisów w książce ewidencji mogą dokonywać wyłącznie myśliwi wykonujący polowanie lub myśliwi przez nich upoważnieni do dokonania wpisu lub osoby upoważnione przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego do dokonywania tych wpisów; wpis dotyczący terminu rozpoczęcia polowania musi być dokonany przed jego rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania; w miejscu wskazanym w książce ewidencji jako miejsce wykonywania polowania nie może w tym samym czasie, bez zgody myśliwego wykonującego polowanie w tym miejscu, polować inny myśliwy; dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany poinformować pisemnie właściwego nadleśniczego o miejscu wyłożenia książki ewidencji oraz o danych personalnych (imię, nazwisko i adres) osoby upoważnionej albo osób upoważnionych do dokonywania wpisów, a także okazywać mu ją lub upoważnionej przez niego osobie oraz innym upoważnionym do tego osobom na każde żądanie;
 • § 28 SzczegWarPolowR, zgodnie z którym, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia, uprzednio zawiadamia właściwych miejscowo nadleśniczych oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych
 • § 47 ust. 3 SzczegWarPolowR, zgodnie z którym podczas łowów zbiorowych, w trakcie wykonywania pracy przez jednego ptaka łowczego, wszystkie pozostałe współuczestniczące w łowach ptaki powinny znajdować się na rękawicach sokolników i w tym czasie nie mogą być użyte do łowów.