Zmiany w art. 439 ust. 1 i 5 PrZamPubl

W ustawie przewidziano przede wszystkim zmiany w art. 439 ust. 1 i 5 PrZamPubl. Mianowicie wprowadza się obowiązek, aby umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawierała postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Oznacza to po pierwsze, że także w umowach na dostawy zamawiający miałby zamieszczać postanowienia dotyczące waloryzacji. Po drugie takie postanowienia mają dotyczyć umów, których przedmiotem są wszystkie rodzaje zamówień, tj. roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Jest to znacząca zmiana obowiązującego art. 439 ust. 1 PrZamPubl, który w zakresie obowiązku zamieszczenia w umowie klauzul waloryzacyjnych odnosi się tylko do umów, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Rozszerzenie obowiązków wykonawcy przewidzianych w art. 439 ust. 5 pkt 1 i 2 PrZamPubl

W konsekwencji przywołanej zmiany art. 439 ust. 1 PrZamPubl rozszerzeniu ulegają także obowiązki wykonawcy przewidziane w art. 439 ust. 5 pkt 1 i 2 PrZamPubl poprzez zobowiązanie wykonawcy, którego wynagrodzenie zostanie zmienione zgodnie z art. 439 ust. 103 PrZamPubl, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  1. przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
  2. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

Zmiana przesłanki aneksowania umowy określonej w art. 455 w ust. 1 pkt 4 PrZamPubl

Ponadto zmianie ulega przesłanka aneksowania umowy określona w art. 455 w ust. 1 pkt 4 PrZamPubl. Dopuszczalna ma być zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. Podano zatem w przepisie wprost jako przykład konieczności zmiany umowy sytuację zmiany wysokości ceny.

Przepisy przejściowe

Zamawiający powinni zwrócić szczególną uwagę także na art. 75 (przepis przejściowy) wymienionej na wstępie ustawy. Z ust. 1 tego przepisu wynika bowiem, że do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 44 (tj. PrZamPubl), w brzmieniu dotychczasowym. Dodatkowo na mocy art. 75 ust. 2 także do konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 44 (tj. PrZamPubl), w brzmieniu dotychczasowym.