Znowelizowanym § 5 postanowiono, że:

  • w czasie widowisk z udziałem zaproszonego zespołu wykonawców (występ gościnny) organizator widowiska i osoba reprezentująca zespół lub jego pracodawcę mają obowiązek współpracować ze sobą i ustalić w formie pisemnej zasady współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników widowiska oraz
  • organizator widowiska i osoba reprezentująca zespół lub jego pracodawcę w sposób udokumentowany wyznaczają koordynatora sprawującego nadzór w zakresie bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego.

W zmienionym § 22 opisującym zasady pracy komisji do spraw oceny warunków bezpieczeństwa widowisk postanowiono, że:

  • komisja pisemnie opiniuje koncepcje inscenizacyjne i projekty scenograficzne pod kątem ich zgodności z przepisami bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego, a także miejscowymi warunkami bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego,
  • komisja opiniuje także środki inscenizacji po ich wykonaniu, przed lub w trakcie prób technicznych i przeglądu kostiumów.
Ważne
Obowiązek uzyskania opinii komisji dotyczy również zmian wprowadzonych do koncepcji inscenizacji, projektu scenograficznego i wykonanych środków inscenizacji po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję.

Dyrektor instytucji kultury ustala:

  • regulamin pracy komisji ds. oceny warunków bezpieczeństwa widowisk,
  • zasady postępowania w przypadku negatywnego zaopiniowania przez komisję koncepcji inscenizacyjnej, projektu scenograficznego lub wykonanych środków inscenizacji oraz
  • zasady postępowania w przypadku zmian dokonanych w pozytywnie zaopiniowanej przez komisję koncepcji inscenizacyjnej, w projekcie scenograficznym lub w wykonanych środkach inscenizacji.

Zobacz:

– rozporządzenie z 9.11.2015 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie bhp przy organizacji i realizacji widowisk (Dz.U. z 2015 r. poz. 2006).