Zmiany po nowelizacji uchwalonej 29.8.2014 r.

Wyeliminowaniu wątpliwości, które mogłyby pojawić się przy praktycznym stosowaniu, służy przyjęta poprawka wprowadzona do art. 26 ust. 2b Pzp. Polega ona na wpisaniu w odpowiednim miejscu, że wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia od innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Nie zgodzono się natomiast z uchwałą Senatu odnośnie skreślenia dodanego art. 36c o charakterze informacyjnym. Z przepisów Pzp będzie zatem wprost wynikać możliwość korzystania przez zamawiającego, podczas przygotowania i przeprowadzania postępowania, z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów (przygotowanych przez Prezesa UZP) stosowanych przy udzielaniu zamówień. Kolejna przyjęta poprawka dotyczy przepisu regulującego okoliczności uzasadniające zatrzymanie wadium wykonawcy (art. 46 ust. 4a). Podzielono stanowisko Senatu, że niezbędne jest jednoznaczne doprecyzowanie, że zamawiający będzie zatrzymywał wadium wraz z odsetkami w przypadku nieuzupełnienia dokumentów, jeżeli spowoduje to brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, a nie brak możliwości wybrania oferty w ogóle. W ostatniej przyjętej poprawce, dokonanej w art. 4 nowelizacji, dookreślono, że w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy przed wejściem w życie nowelizacji Pzp, strona będzie mogła żądać przeprowadzenia negocjacji w celu zmiany wysokości wynagrodzenia. Będzie to mogła zrobić w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawek VAT lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym (w tym składek), a nie – jak napisano w pierwotnej wersji uchwalonej przez Sejm – w terminie 30 dni od wejścia w życie nowelizacji Pzp. Pozostawienie brzmienia tego przepisu bez poprawki skutkowałoby bowiem jego bezprzedmiotowością.


 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności