W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2214 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 30.11.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Zmiany wprowadzono do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21.12.2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489). Rozporządzenie to wydano na podstawie delegacji ustawowej z art. 26h ust. 10 PDOFizU, a zatem związane jest z warunkami stosowania ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku dochodowego wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach tego rozporządzenia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek (art. 26h ust. 1 PDOFizU).

Załącznik do tego rozporządzenia określa wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Do takich materiałów i urządzeń zalicza się m.in. kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy pozyskanej z drzew i krzewów oraz biomasy roślinną z rolnictwa.

Kocioł taki powinien spełniać co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z 28.4.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.7.2015, s. 100, ze zm.) – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 PrOchrŚrod, a chodzi tu o to, że sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Poprzednio chodziło o kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189.

Oznacza to, że parametry kotłów dla potrzeb możliwości zastosowania ulgi termomodernizacyjnej poddano wspomnianym wyżej restrykcjom.