Zmiany dotyczące warsztatów terapii zajęciowej w związku z epidemią COVID-19

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1877 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20.10.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (dalej: nowelizacja). Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25.3.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 r. poz. 587). Zmieniono ust. 2 w § 13 rozporządzenia, zgodnie z którym, w nowym brzmieniu, w warsztacie zatrudnia się psychologa oraz w zależności od potrzeb:

  • pielęgniarkę lub lekarza;
  • pracownika socjalnego;
  • instruktora zawodu;
  • inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu.

W § 19 zmienianego rozporządzenia dodano zapis, zgodnie z którym do kosztów działalności warsztatu, które mogą być dofinansowywane ze środków PFRON, zalicza się także koszty wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych w rozumieniu ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342), finansowanych przez warsztat.

Ważne

Dofinansowanie wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych ze środków PFRON dotyczy wpłat począwszy od wynagrodzeń pracowników warsztatu terapii zajęciowej za styczeń 2020 r.

Koszty działalności warsztatu, które mogą być dofinansowywane ze środków PFRON to także wynagrodzenia pracowników warsztatu, należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, a także składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dodano – Fundusz Solidarnościowy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w przypadku ich ponoszenia.

Ważne

Dofinansowanie składek na Fundusz Solidarnościowy ze środków PFRON dotyczy składek od wynagrodzeń pracowników warsztatu terapii zajęciowej począwszy od wynagrodzeń za styczeń 2019 r.


Z nowelizacji wynika też, że w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19:

  1.  ustalenie krótszego niż 35 godzin tygodniowo wymiaru zajęć w warsztacie terapii zajęciowej nie zmniejsza wysokości dofinansowania działalności tego warsztatu,
  2. przekroczenie terminów dopuszczalnej nieobecności uczestnika warsztatu na zajęciach, jeżeli zostało to określone w regulaminie warsztatu terapii zajęciowej, nie może stanowić podstawy do wykreślenia tego uczestnika z listy uczestników warsztatu terapii zajęciowej

– począwszy od 25.5.2020 r.

Z innych przepisów przejściowych wynika, że:

  • •poniesienie, przed 10.11.2020 r., kosztów związanych z dofinansowaniem składek na Fundusz Solidarnościowy, wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych, jako kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, wydatkowanych ze środków PFRON, nie wymaga dokonania korekt kwartalnych informacji i rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu;
  • •wprowadzone zmiany w zakresie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej wpływająca na zmianę podziału środków PFRON na działalność tego warsztatu w 2020 r., wymaga sporządzenia przez strony aneksu do umowy zawieranej przez powiat z jednostką zamierzającą utworzyć warsztat. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności