Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1565). Ustawa podwyższa kwotę bazową, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników podmiotów leczniczych w okresie od 1.7.2019 r. do 30.6.2020 r. – z 3900 zł do 4200 zł.
W ustawie wprowadzono przepisy dostosowujące, zgodnie z którymi określono termin na zawarcie porozumienia lub zarządzenia, jeżeli nie zostanie zawarte porozumienie o sposobie podwyższania wynagrodzeń zasadniczych na dzień 1.7.2019 r w podmiocie leczniczym, w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzanych ustawą.