Z dniem 22.6.2021 r. weszła w życie ustawa z 28.5.2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1104; dalej: ustawa). Ustawa wprowadza trzy zasadnicze zmiany dla podmiotów leczniczych oraz pracowników zatrudnionych |w podmiotach leczniczych co do ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zmienia ustawę z 27.11.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz.U. poz. 2401).

Pierwsza zmiana dotyczy podwyższenia współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy. Skutkiem powyższej zmiany będzie podniesienie do 1.7.2021 r. kwot minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne. W celu wyliczenia minimalnego wynagrodzenia dla poszczególnych grup zawodowych należy zastosować współczynniki pracy określone w załączniku do ustawy, które należy pomnożyć przez średnie wynagrodzenie w gospodarce za ubiegły rok.

Kolejna zmiana w postanowieniach ustawy jest związana ze skróceniem terminu co do wymogu osiągnięcia przez podmioty lecznicze określonych w ustawie minimalnych poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz innych pracowników działalności podstawowej, wykonujących inny zawód niż zawód medyczny. Podmioty lecznicze są zobligowane zrealizować opisany wyżej wymóg na dzień 1.7.2021 r.

Trzecia zmiana w ustawie to modyfikacja ustawowego mechanizmu gwarantującego niepogarszanie warunków wynagradzania osobom objętym regulacjami płacowymi do połowy 2021 r. opartymi o odrębne strumienie finansowania. Chodzi tu np. o pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, lekarzy posiadających specjalizację. Zmiana dotyczy 30.6.2021 r. jako daty, do której będzie się ustalać wysokości wynagrodzeń gwarantowanych jako prawa nabyte oraz dodania dodatkowego wskazania określającego, że proporcjonalna zmiana wysokości gwarantowanego wynagrodzenia według stanu na dzień 30.6.2021 r. będzie dopuszczalna również w przypadku zmiany zasad ustalania wysokości składników wynagrodzenia wynikającej z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Nie ma wątpliwości, że powyżej opisane zmiany w ustawie są istotne dla podmiotów leczniczych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, ponieważ wprowadzają zmiany w celu zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych w ochronie zdrowia.

Ustawa weszła w życie z dniem 22.6.2021 r.