Zmiany dotyczące ujawniania tajemnicy lekarskiej

Ustawą z 10.6.2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 1070) w ustawie z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.) zmieniono art. 40, w którym dokonano zmian odnośnie ujawniania tajemnicy lekarskiej. Przepisy noweli zmieniają również art. 14 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.; dalej: PrPacjRPPU) dotyczący obowiązku zachowania przez personel medyczny w tajemnicy informacji związanych z pacjentem.

Przepisy noweli będą obligować lekarzy do ujawnienia na żądanie osoby bliskiej pacjentowi, który zmarł, informacji objętych tajemnicą lekarską, jeżeli ujawnieniu tajemnicy nie sprzeciwi się inna osoba bliska. Osoba bliska w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 PrPacjRPPU to:

  • małżonek,
  • krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej,
  • przedstawiciel ustawowy,
  • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub
  • osoba wskazana przez pacjenta.

Osoba bliska wyrażająca zgodę na ujawnienie tajemnicy może określić zakres jej ujawnienia. Nowelizacja określa również, że przesłuchanie lekarza zwolnionego z tajemnicy lekarskiej przez osobę bliską pacjenta odbywać się będzie w toku postępowania karnego, co do zasady, na rozprawie jawnej.

Ważne
Nowela obliguje również do zachowania tajemnicy inne osoby wykonujące zawody medyczne, również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności