Ustawą z 10.6.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 1070) w ustawie z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.) zmieniono art. 40, w którym dokonano zmian odnośnie ujawniania tajemnicy lekarskiej. Przepisy noweli zmieniają również art. 14 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.; dalej: PrPacjRPPU) dotyczący obowiązku zachowania przez personel medyczny w tajemnicy informacji związanych z pacjentem.

Przepisy noweli będą obligować lekarzy do ujawnienia na żądanie osoby bliskiej pacjentowi, który zmarł, informacji objętych tajemnicą lekarską, jeżeli ujawnieniu tajemnicy nie sprzeciwi się inna osoba bliska. Osoba bliska w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 PrPacjRPPU to:

  • małżonek,
  • krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej,
  • przedstawiciel ustawowy,
  • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub
  • osoba wskazana przez pacjenta.

Osoba bliska wyrażająca zgodę na ujawnienie tajemnicy może określić zakres jej ujawnienia. Nowelizacja określa również, że przesłuchanie lekarza zwolnionego z tajemnicy lekarskiej przez osobę bliską pacjenta odbywać się będzie w toku postępowania karnego, co do zasady, na rozprawie jawnej.

Ważne
Nowela obliguje również do zachowania tajemnicy inne osoby wykonujące zawody medyczne, również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska.