Zmiany przepisów wprowadza ustawa z 7.7.2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428; dalej: nowelizacja).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11 ust. 2 ustawy z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851; dalej: PomWychDzU), wojewoda może, w formie pisemnej, upoważnić pracownika urzędu wojewódzkiego do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących realizacji świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Dotąd to marszałek województwa mógł, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora, jego zastępcę lub innego pracownika regionalnego ośrodka polityki społecznej lub innego pracownika urzędu marszałkowskiego do realizacji tych zadań.

Organy administracji publicznej realizują PomWychDzU przy pomocy systemów teleinformatycznych stanowiących integralne części systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952). Z ust. 4b dodanego nowelizacją do art. 14 PomWychDzU wynika, że organy właściwe i wojewodowie, wykorzystując te systemy teleinformatyczne, przekazują do rejestru centralnego również adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Jeżeli osoba, której przysługuje świadczenie wychowawcze lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. W razie takiego przebywania tych osób w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze lub po dniu jej wydania organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z art. 16 ust. 6 PomWychDzU w nowym brzmieniu, jeżeli wojewoda (dotąd: marszałek województwa) ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze za okres, w którym osoba podlega ustawodawstwu w zakresie świadczeń na rodzinę w innym państwie, w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Z nowego brzmienia art. 30 PomWychDzU wynika m.in., że:

1) organ właściwy oraz wojewoda (dotąd: marszałek województwa) sporządzają sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego;

2) organ właściwy przekazuje sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego właściwemu miejscowo wojewodzie (nowy przepis);

3) wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym uwzględniające wykonywanie przez niego zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (dodane do ust. 2), i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rodziny.

Przepisy PomWychDzU w brzmieniu nadanym nowelizacją (z wyłączeniem art. 13 ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 22 i 23) mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od 1.10.2017 r. (art. 19 nowelizacji).

Natomiast zgodnie z art. 22 nowelizacji, wojewodowie, w terminie do 31.12.2017 r., wyznaczą lub utworzą komórki organizacyjne urzędów wojewódzkich właściwe do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego realizowanego w związku

z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Marszałek województwa przekaże właściwemu wojewodzie dokumentację dotyczącą spraw z zakresu świadczenia wychowawczego realizowanego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, w terminie do 5.1.2018 r., a w przypadku spraw zakończonych – w terminie do 30.11.2017 r. Przekazanie tej dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego w szczególności wykaz przekazywanych spraw i wykaz przekazywanych dokumentów.

Zadania marszałka województwa jako wierzyciela należności pieniężnych wynikających ze spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przejmuje wojewoda. Wysłane przez marszałka województwa upomnienia, tytuły wykonawcze, zarządzenia zabezpieczenia, postanowienia zawierające stanowisko administracyjnego organu egzekucyjnego i inne czynności administracyjnego organu egzekucyjnego podjęte w zakresie egzekucji administracyjnych pozostają w mocy. Wojewoda, do 31.3.2018 r., informuje dłużników, o ile ich adresy są znane, oraz administracyjne organy egzekucyjne o zmianie wierzyciela należności pieniężnych wynikających ze spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (art. 28 nowelizacji).

Organy właściwe i marszałkowie województw, do 31.12.2017 r., wykorzystując wspomniane wyżej systemy teleinformatyczne, przekazują do rejestru centralnego również adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się od 1.10.2017 r. (art. 30 nowelizacji).