Z nowelizacji wynika, że właściwy sąd rejestrowy, po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie wykreślenia informacji o spełnianiu wymagań dla uzyskania statusu OPP (organizacji, które uzyskały status OPP) z KRS, informuje o tym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, podając datę doręczenia i uprawomocnienia się tego postanowienia. Poprzednio sąd rejestrowy miał obowiązek niezwłocznie powiadomić ministra po wydaniu wspomnianego postanowienia. Po zmianie istotny jest zatem fakt uprawomocnienia się postanowienia.

Do postanowień ministra w przytoczonym zakresie wydanych przed 25.3.2017 r., o których właściwy sąd rejestrowy nie poinformował ministra, stosuje się przepisy po nowelizacji. Natomiast do podmiotów, które utraciły status OPP przed 25.3.2017 r., stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu przed zmianą.

Zmiany dotyczą też sprawozdań merytorycznych i finansowych, o których mowa w art. 23 ust. 1-2 i 2b ustawy 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Organizacje, które utraciły status OPP, sprawozdania te zamieszczają po raz ostatni za rok obrotowy, w którym utraciły status OPP na stronie internetowej urzędu obsługującego wspomnianego ministra.

Dodano również zapis dotyczący organizacji, która w terminie do 31 grudnia roku następującego po roku podatkowym wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego w wymaganym terminie (tj. do 15 lipca lub 30 listopada następnego roku) nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych. W takiej sytuacji minister uwzględni ją w wykazie OPP, na które można przekazać środki z 1% podatku.