Zmiany dotyczące organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego

W przepisach ustawy z 22.11.2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1077 ze zm.; dalej: SysPowiadRatU) dodano i zdefiniowano pojęcia (art. 2 pkt 6–8 SysPowiadRatU):

  • podmiot ratowniczy – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Policji i Państwowej Straży Pożarnej, dyspozytornię medyczną oraz podmiot, do którego zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska, zarejestrowany w systemie teleinformatycznym, którego numer telefoniczny jest obsługiwany w ramach systemu powiadamiania ratunkowego;
  • podmiot pomocniczy – należy przez to rozumieć podmiot, do którego zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska, zarejestrowany w systemie teleinformatycznym, którego numer telefoniczny nie jest obsługiwany w ramach systemu powiadamiania ratunkowego;
  • aplikacja mobilna – należy przez to rozumieć aplikację będącą częścią systemu teleinformatycznego umożliwiającą wysyłanie zgłoszeń alarmowych za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych (sms) do centrum powiadamiania ratunkowego.

Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego oraz co do możliwości awansu zawodowego operatorów numerów alarmowych, precyzując gradację stanowisk i dodając do struktury organizacyjnej centrum powiadamiania ratunkowego (dalej: CPR) stanowiska starszego operatora numerów alarmowych i koordynatora i koordynatora-trenera.

W przepisach ustawy określono także postanowienia dotyczące nadzoru nad pracą centrów i pracowników CPR przez kierownika centrum lub jego zastępcę.

W dodanym art. 8a SysPowiadRatU określono, że obsługę zgłoszeń alarmowych wykonują operatorzy numerów alarmowych, starsi operatorzy numerów alarmowych, koordynatorzy oraz koordynatorzy-trenerzy. Operator numerów alarmowych, starszy operator numerów alarmowych, koordynator oraz koordynator-trener podczas pełnienia obowiązków służbowych korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) dla funkcjonariuszy publicznych. Pierwsza umowa o pracę zawierana z osobą zatrudnianą na stanowisku operatora numerów alarmowych jest zawierana na okres próbny 6 miesięcy.

Należy zauważyć, że w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powołano Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, do którego zadań m.in. należy utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego; zachowanie ciągłości funkcjonowania systemu teleinformatycznego oraz przygotowywanie i prowadzenie szkoleń podstawowych dla operatorów numerów alarmowych.

Przepisy ustawy określają także aspekty związane z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej „Alarm 112” służącej do przekazywania zgłoszeń alarmowych w formie smsów.

Ustawa zawiera również przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby zatrudnione na stanowisku operatora numerów alarmowych, kierownika centrum powiadamiania ratunkowego, jego zastępcy i psychologa przed dniem wejścia w życie ustawy, zostaną uznane za spełniające wymogi określone w nowych przepisach, przy czym będą one obowiązane uzupełnić te wymagania w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących utworzenia i funkcjonowania Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, które zaczną obowiązywać w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 14.10.2020r. i została ujęta w wykazie aktów prawnych oczekujących na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności