W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 16.10.2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne określono, m.in. sposób i organizację leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz sposób prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia krwią i jej składnikami.

W przepisach rozporządzenia określono zasady organizacji leczenia krwią i jej składnikami w jednostkach lub komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego oraz obowiązki personelu medycznego przetaczającego krew. Wprowadzono obowiązek powołania przez kierownika podmiotu leczniczego komitetu transfuzjologicznego w przypadku, gdy w podmiocie leczniczym krew i jej składniki są przetaczane w więcej niż czterech jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego.

Uregulowano również organizację banku krwi w podmiocie leczniczym. Zgodnie z przepisami kierownik podmiotu leczniczego może utworzyć bank krwi w razie takiej potrzeby.

Wprowadzono również obowiązki podmiotu leczniczego dotyczące organizacji pracowni immunologii transfuzjologicznej w podmiocie leczniczym. Przepisy rozporządzenia określają wymóg zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia do wykonywania badań, w którym temperatura powinna wynosić 18-25°C oraz odpowiedniego sprzętu, aparatury, odczynników diagnostycznych, krwinek wzorcowych oraz odpowiednich formularzy zleceń i wyników badań immunohematologicznych. Nowością jest dopuszczenie zdalnej autoryzacji wyników badań immunohematologicznych.

Szczegółowo sprecyzowano obowiązek monitorowania i zgłaszania przez bank krwi, pracownię immunologii transfuzjologicznej i podmiot leczniczy wszelkich niepożądanych zdarzeń związanych z pobieraniem próbek, badaniem, przechowywaniem, wydaniem krwi i jej składników oraz z przetoczeniem, wpływającym na ich jakość i bezpieczeństwo, oraz wszelkich niepożądanych reakcji związanych z przeprowadzaniem zabiegu przetoczenia.