Zmiany dotyczące kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dostępu pacjentów do świadczeń w nagłych przypadkach

Ustawa z 21.2.2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 399) zmienia przepisy ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), ustawy z 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1844 ze zm.) oraz ustawy z 8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.).

Zmiany dotyczą przeniesienia uprawnień kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia na poziom Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz utworzenia korpusu kontrolerskiego.W ustawie sprecyzowano także przeniesienie podległości służbowej pracowników kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ do struktur centrali NFZ. Dodać należy, że w przepisach ustawy sprecyzowano również kwalifikacje kontrolera NFZ, określając m.in. obowiązek zdania egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym na stanowisko kontrolera.

Przepisy ustawy ujednolicają także tryb kontrolny Narodowego Funduszu Zdrowia dla wszystkich podmiotów kontrolowanych.

Wprowadzono nowe rozwiązania mające usprawnić prowadzenie kontroli przez Narodowy Funduszu Zdrowia poprzez m.in.:

1) nieodpłatne korzystanie z informacji przetwarzanych w rejestrach publicznych;

2) obowiązek współdziałania z Prezesem NFZ organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych osób prawnych oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ich pomoc przy wykonywaniu zadań kontrolnych.

Dodatkowo uregulowano prawa kontrolowanego podmiotu, precyzując dla podmiotów kontrolowanych takie prawa jak:

1) zakaz równoczesnej kontroli,

2) zakaz powtórnej kontroli tego samego zakresu,

3) limit dni roboczych, podczas których może być prowadzona kontrola w danym roku kalendarzowym,

4) powiadomienie o kontroli przekazywane z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Ważne
Wymiana dokumentów dotyczących kontroli między Narodowym Funduszem Zdrowia a podmiotami kontrolowanymi odbywać się będzie w formie elektronicznej.

Udokumentowanie ustaleń z kontroli w przepisach ustawy zostało ograniczone do wystąpienia pokontrolnego wraz z określeniem trybu odwoławczego.

Przepisy ustawy wprowadzają również zmiany, których celem jest poprawa dostępu pacjentów do świadczeń w nagłych przypadkach. W powyższym kontekście należy podkreślić możliwość po złożeniu odpowiedniego wniosku przez ogólnopolskie szpitale, które dysponują oddziałem SOR lub izbą przyjęć, udzielania świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej oraz wprowadzenie jednolitych ogólnopolskich zasad segregacji medycznej w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Odnosząc się do zasad segregacji medycznej, należy wskazać, że przepisy ustawy precyzują, że w wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego będzie przydzielana jedna z kategorii w pięciostopniowej skali oraz określają obowiązek informowania o czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów poprzez podawanie go na wyświetlaczu zbiorczym umieszczonym w obszarze segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć.

Należy nadmienić, że do prowadzenia segregacji medycznej będzie wykorzystywany system zarządzający trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, w którym będą przetwarzane dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia pacjenta oraz dane o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego w szpitalnym oddziale ratunkowym („TOPSOR”).

Przepisy ustawy wejdą co do zasady w życie z dniem 1.06.2019 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności