Zmiany dotyczące dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych

Do art. 16k ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.; dalej: PDOPrU) dodano ust. 14-21.

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT w roku podatkowym, w którym środki te wprowadzono do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł. Kwota 100 000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego (art. 15 ust. 1zd PDOPrU) zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów (art. 16k ust. 14 PDOPrU). Przepis ten stosuje się pod warunkiem, że:

  • wartość początkowa jednego, wspomnianego wyżej, środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł lub
  • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch takich środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.
Kwotę wspomnianego jednorazowego odpisu amortyzacyjnego pomniejsza się o wysokość zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 15 ust. 1zd PDOPrU (chodzi o wpłaty na poczet nabycia wspomnianego wyżej fabrycznie nowego środka trwałego, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych).

Przy czym, jeżeli podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wspomniana wyżej wpłatę na poczet nabycia środka trwałego, a następnie:

  • przed nabyciem środka trwałego, o którym mowa w art. 16k ust. 14 PDOPrU: zlikwidował działalność gospodarczą albo zmienił formę opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną odpowiednio w ustawie o podatku tonażowym albo w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, albo
  • po nabyciu takiego środka trwałego: nie dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego lub zbył odpłatnie środek trwały

- ma obowiązek zwiększyć przychody o wpłatę na poczet nabycia środka trwałego odpowiednio na ostatni dzień prowadzenia działalności przed jej likwidacją, na ostatni dzień prowadzenia działalności przed zmianą formy opodatkowania, na dzień, w którym podatnik dokonał pierwszego odpisu amortyzacyjnego, albo na dzień odpłatnego zbycia środka trwałego.

Może się zdarzyć, że podatnik będzie miał prawo zastosowania jednorazowego odpisu zgodnie z powyższymi zasadami (art. 16k ust. 14 PDOPrU), a także na zasadach określonych w art. 16k ust. 7 PDOPrU. W takiej sytuacji może wybrać jedna z tych metod.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności