Ze zmian wynika, że składki wnoszone przez pracowników lub osoby trzecie mogą:

  1. zmniejszać koszty zatrudnienia w okresie, w którym pracownik wykonuje pracę – jeżeli składki są związane z pracą i nie zależą od liczby lat zatrudnienia;
  2. zmniejszać koszty zatrudnienia poprzez przypisanie ich do okresów zatrudnienia – jeżeli składki są związane z pracą (niezależnie od tego, czy zależą od liczby lat zatrudnienia czy też nie zależą od liczby lat zatrudnienia);
  3. wpływać na ponowną wycenę wartości zobowiązania (lub składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń – jeżeli składki nie są związane z pracą (są to przykładowo składki wnoszone przez pracowników lub osoby trzecie w celu zmniejszenia niedoboru wynikającego ze strat aktuarialnych lub strat w aktywach programu);
  4. zmniejszać koszty zatrudnienia, ale dopiero po wpłacie tych składek na rzecz programu – w przypadku tzw. składek uznaniowych.

W przypadku wyboru rozwiązania polegającego na przyporządkowaniu składek do okresów zatrudnienia (czyli rozwiązania, jakie jest obligatoryjne dla składek zależnych od liczby lat zatrudnienia) jednostka powinna dokonać takiego przyporządkowania w oparciu o taką samą metodę, jaka jest wymagana przez MSR 19 w odniesieniu do świadczeń brutto. Jednocześnie, zmiany wysokości takich składek prowadzą do powstania zysków bądź strat aktuarialnych – jeżeli zmiany takie zostały określone w formalnych zasadach funkcjonowania programu lub wynikają ze zwyczajowo oczekiwanego obowiązku. W przeciwnym wypadku (brak związku ze sformalizowanymi zasadami programu świadczeń, a zmiany nie wynikają także ze zwyczajowo oczekiwanego obowiązku) – zmiany tych składek prowadzą do powstania kosztów bieżącego zatrudnienia i kosztów przeszłego zatrudnienia.

Z rozporządzenia 2015/29 wynika, że wprowadzone nim zmiany obowiązują wszystkie przedsiębiorstwa w UE najpóźniej wraz z rozpoczęciem przez przedsiębiorstwo swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się 1.2.2015 r. lub później. Jednostki mogą jednak wcześniej zastosować powyższe zmiany, zgodnie z ich terminem wejścia w życie w świetle regulacji IASB, to jest dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od 1.7.2014 r.