Zmiany dla przedsiębiorców z zakresu prawa pracy

Część propozycji z tego pakietu dotyczy obowiązków przedsiębiorców z zakresu prawa pracy. I tak w pakiecie proponuje się:

1) podniesienie - z 20 do 50 pracowników - progów, od których pracodawca miałby obowiązek ustalania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych . Natomiast pracodawca zatrudniający od 20 do 49 pracowników byłby obowiązany do ustalania tych regulaminów oraz tworzenia zfśs tylko na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Zdaniem resortu rozwoju w związku z obecnymi obowiązkami pracodawców zatrudniających od 20 pracowników, przedsiębiorcy obawiają się zwiększać zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę; zamiast tego wybierają umowy cywilnoprawne albo sztucznie dzielą firmy na mniejsze;

2) skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej z obecnych 50 lat do 7-10 lat (od dnia zakończenia stosunku pracy) - zdaniem resortu rozwoju długie archiwizowanie wielu papierowych dokumentów powstałych w trakcie stosunku pracy powoduje, że pracodawcy ponoszą znaczne koszty na realizację zadań działów kadrowych. Celem propozycji jest, aby wszystkimi informacjami niezbędnymi do uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych dysponował ZUS, który miałby gromadzić dane przekazywane przez pracodawców. Po ustaniu stosunku pracy pracodawca wydawałby pracownikowi rozszerzone świadectwo pracy (z danymi niezbędnymi ZUS do przyznania świadczenia emerytalno-rentowego). Pracodawca wydawałby także pracownikowi zaświadczenie o wynagrodzeniu; dane te pracodawca przekazywałby także do ZUS;

3) prowadzenie przez pracodawców akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej - zdaniem resortu rozwoju pracodawcy chcą wykorzystywać w przedsiębiorstwach systemy teleinformatyczne, które ułatwiłyby i usprawniły obsługę pracowników – obecnie mają one natomiast charakter jedynie pomocniczy, ponieważ akta osobowe musza mieć formę papierową, podczas gdy nie wszystkie dokumenty muszą powstawać w takiej formie. Stąd propozycja umożliwienia pracodawcy wyboru elektronicznej formy prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych. Akta w tej formie powstawałyby bezpośrednio przez tworzenie dokumentów pracowniczych w systemie teleinformatycznym albo przez dygitalizację już istniejących akt – w ten sposób powstawałyby elektroniczne teczki pracownicze;

4) poszerzenie kręgu pracodawców, którzy mogą żądać od osób ubiegających się o pracę podania danych o niekaralności za niektóre typy przestępstw o podmioty sektora finansowego - pracodawca będący podmiotem sektora finansowego byłby uprawniony do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego z wnioskiem o udzielenie informacji na temat kandydata do pracy – na podstawie pisemnej zgody takiego kandydata lub podania o przyjęcie do pracy.

Wkrótce Ministerstwo Rozwoju zamierza przedstawić do konsultacji i uzgodnień konkretne projekty zmian w prawie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności