Część propozycji z tego pakietu dotyczy obowiązków przedsiębiorców z zakresu prawa pracy. I tak w pakiecie proponuje się:

1) podniesienie – z 20 do 50 pracowników – progów, od których pracodawca miałby obowiązek ustalania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych . Natomiast pracodawca zatrudniający od 20 do 49 pracowników byłby obowiązany do ustalania tych regulaminów oraz tworzenia zfśs tylko na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Zdaniem resortu rozwoju w związku z obecnymi obowiązkami pracodawców zatrudniających od 20 pracowników, przedsiębiorcy obawiają się zwiększać zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę; zamiast tego wybierają umowy cywilnoprawne albo sztucznie dzielą firmy na mniejsze;

2) skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej z obecnych 50 lat do 7-10 lat (od dnia zakończenia stosunku pracy) – zdaniem resortu rozwoju długie archiwizowanie wielu papierowych dokumentów powstałych w trakcie stosunku pracy powoduje, że pracodawcy ponoszą znaczne koszty na realizację zadań działów kadrowych. Celem propozycji jest, aby wszystkimi informacjami niezbędnymi do uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych dysponował ZUS, który miałby gromadzić dane przekazywane przez pracodawców. Po ustaniu stosunku pracy pracodawca wydawałby pracownikowi rozszerzone świadectwo pracy (z danymi niezbędnymi ZUS do przyznania świadczenia emerytalno-rentowego). Pracodawca wydawałby także pracownikowi zaświadczenie o wynagrodzeniu; dane te pracodawca przekazywałby także do ZUS;

3) prowadzenie przez pracodawców akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej – zdaniem resortu rozwoju pracodawcy chcą wykorzystywać w przedsiębiorstwach systemy teleinformatyczne, które ułatwiłyby i usprawniły obsługę pracowników – obecnie mają one natomiast charakter jedynie pomocniczy, ponieważ akta osobowe musza mieć formę papierową, podczas gdy nie wszystkie dokumenty muszą powstawać w takiej formie. Stąd propozycja umożliwienia pracodawcy wyboru elektronicznej formy prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych. Akta w tej formie powstawałyby bezpośrednio przez tworzenie dokumentów pracowniczych w systemie teleinformatycznym albo przez dygitalizację już istniejących akt – w ten sposób powstawałyby elektroniczne teczki pracownicze;

4) poszerzenie kręgu pracodawców, którzy mogą żądać od osób ubiegających się o pracę podania danych o niekaralności za niektóre typy przestępstw o podmioty sektora finansowego – pracodawca będący podmiotem sektora finansowego byłby uprawniony do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego z wnioskiem o udzielenie informacji na temat kandydata do pracy – na podstawie pisemnej zgody takiego kandydata lub podania o przyjęcie do pracy.

Wkrótce Ministerstwo Rozwoju zamierza przedstawić do konsultacji i uzgodnień konkretne projekty zmian w prawie.