Jak wynika ze strony internetowej ministerstwa rodziny i pracy, aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przez co najmniej 365 dni przypadających w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotny.

Aby natomiast nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego trzeba będzie łącznie spełnić następujące warunki:

  • zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna w związku ze śmiercią osoby, nad która opieka była sprawowana;
  • do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna pobierać je nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni;
  • do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – trzeba mieć ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i legitymować się okresem uprawniającym do emerytury: w przypadku kobiet – co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn – co najmniej 25 lat.
Ważne
Przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi być poprzedzone rejestracją w urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej i pobieraniem przez okres co najmniej 180 dni zasiłku dla bezrobotnych.

Nowelizacja ustawy ma wejść w życie 1.1.2017 r.

Zdaniem resortu rodziny i pracy w latach 2017-2027 ze wsparcia skorzysta ok. 122 300 osób.