Z dniem 16.3.2021 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5.3.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ((Dz.U. poz. 427).

Rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12.8.2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1395 ze zm.). Przepisy te są istotne dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń za zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ teleporada w podstawowej opiece zdrowotnej nie będzie wyłączną zasadą udzielania świadczeń zdrowotnych.

Przepisy rozporządzenia określają przypadki, w których świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej nie mogą zostać udzielone w ramach teleporady. Chodzi o sytuacje, gdy:

  • pacjent lub jego opiekun faktyczny nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyjątkiem sytuacji dotyczących wystawiania recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia,  zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz związanych z wydaniem zaświadczenia; 
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych przez pacjenta w deklaracji wyboru;
  • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów, 
  •  w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej;
  • dzieciom do 6. roku życia z wyjątkiem porad kontrolnych w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego. 
Ważne

Zdalna porada odbywać się będzie nadal w sytuacji, gdy u pacjenta zachodzi podejrzenie, że jest zakażony wirusem SARS-CoV-2.