W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na okres od 20.10.2020 r. do 31.12.2020 r. świadczeniodawcy udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji zostali zwolnieni z obowiązku spełniania wymagań w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń odnoszących się do wymaganego personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego.

Powyższa zmiana rozporządzenia umożliwi zarządzającemu podmiotem leczniczym podjęcie decyzji co do przesunięcia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego z oddziałów szpitalnych realizujących poszczególne zakresy świadczeń na oddziały, w których może wystąpić deficyt obsady lekarskiej i pielęgniarskiej np. w związku ze stwierdzeniem u personelu lekarskiego i pielęgniarskiego COVID-19.

Ważne
Warunkiem zwolnienia co do wymaganych norm dotyczących obsady lekarskiej i pielęgniarskiej jest zapewnienie przez zarządzającego podmiotem leczniczym ciągłości procesu leczniczego i bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców.