Z dniem 23.1.2021r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 22.1.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 153). Rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z 21.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.).

Nie ma wątpliwości, że przepisy rozporządzania są istotne dla jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ umożliwiają w etapie zero zaszczepienie osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (np. powiatowe centra pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej).

Co istotne w wyniku zmiany rozporządzenia wprowadzono w etapie pierwszym możliwość zaszczepienia przeciwko COVID-19 pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej, ale również osób przebywających w domu pomocy społecznej. Należy także zauważyć, że dodano również możliwość zaszczepienia w grupie pierwszej niektórych osób poniżej 60 lat, z poniższymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:

  • dializowanych;
  • z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19;
  • w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej; 
  • po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów.

Etap pierwszy szczepień poszerzono również o grupę nauczycieli i pracowników pedagogicznych uprawnionych do wcześniejszych szczepień – do grupy tej dopisano pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Rozporządzenie wprowadza także zwolnienie z obowiązku kwarantanny osób przekraczających granicę RP pod warunkiem posiadania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (chodzi o każdy rodzaj testu) wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

W postanowieniach rozporządzenia zwolniono również z obowiązku kwarantanny członków kadry narodowej polskich związków sportowych, członków sztabu szkoleniowego, lekarzy, fizjoterapeutów i sędziów sportowych, powracających do Rzeczypospolitej Polskiej z międzynarodowych zawodów organizowanych m.in. przez międzynarodową federację sportową.