Projektowane zmiany dążą do ograniczenia kompetencji ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w zakresie określania terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rzecz rozszerzenia ustawowych kompetencji organów prowadzących przedszkola i szkoły, kuratorów oświaty oraz dyrektorów szkół.

W aktualnym stanie prawnym (zgodnie z brzmieniem upoważnienia zawartego w art. 20l OświatU) minister właściwy ds. oświaty jest obowiązany określić, w drodze rozporządzenia, m.in. terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego. Obecnie terminy te zostały określone w rozporządzeniu MEN z 2.11.2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942). W trakcie prac nad tym rozporządzeniem poszczególne organy prowadzące przedszkola i szkoły miały różne pomysły w jaki sposób określić terminy pozwalających przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające, pozwalające na uwzględnienie różnic demograficznych i specyfiki pracy poszczególnych jednostek oświatowych. W efekcie zgłoszonych przez nie uwag ustalono, że ramowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, zostaną określone w załącznikach do rozporządzenia, a harmonogramy przeprowadzania poszczególnych czynności zostaną określone przez:

1) organy prowadzące – w przypadku przedszkoli i szkół podstawowych,

2) właściwych kuratorów oświaty – w przypadku gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych, gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

Ostatecznie jednak resort edukacji zdecydował, że terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostaną uregulowane na poziomie ustawy, przez przekazanie kompetencji w zakresie ustalania tych terminów odpowiednio organom prowadzącym przedszkola, szkoły i placówki oraz kuratorom oświaty . W efekcie zmianie ulegnie brzmienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 20l ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm., dalej: OświatU) oraz dodany zostanie nowy art. 20wa. Zgodnie z projektowanym przepisem terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów:

1) do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych – będzie określał do końca stycznia organ prowadzący odpowiednio przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego i szkołę podstawową;

2) do klas pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych, klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych i na pierwszy semestr szkół policealnych – będzie określał do końca stycznia właściwy kurator oświaty.

Ponadto, zgodnie z projektowanym przepisem, dyrektor szkoły do końca lutego danego roku powinien podać do publicznej wiadomości szczegółowe terminy:

1) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 OświatU, oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z tego sprawdzianu,

2) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a, oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z tego sprawdzianu,

3) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 20k ust. 5 OświatU

– biorąc pod uwagę terminy określone przez kuratora oświaty.

W przypadku szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, dyrektor szkoły będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe terminy przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji oraz przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej do końca września danego roku, biorąc pod uwagę terminy określone przez kuratora oświaty.

Organ prowadzący przedszkole (inną formę wychowania przedszkolnego), szkołę podstawową i gimnazjum, miałby obowiązek podać do publicznej wiadomości,do końca stycznia,kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za spełnienie tych kryteriów. Natomiast dyrektor do końca lutego będzie obowiązany do podania informacji o języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim językiem nauczania, sporcie, w którym odbywa się w szkolenie w danej szkole lub oddziale oraz obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej.