Ustawa uprawnia Ministra Zdrowia do zatwierdzania oraz zmiany taryfy świadczeń. Ponadto Minister Zdrowia będzie mógł z urzędu dokonać zmiany technologii medycznej, uwzględniając kryteria oceny świadczenia. Usunięcie danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych, dokonanie zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczeń gwarantowanych oraz zmiana technologii medycznej przez Ministra Zdrowia następuje po uzyskaniu rekomendacji Prezesa Agencji.

W ZmŚOZŚrPubU17 określono również nowe zadanie Prezesa Agencji dotyczące przygotowania raportu pełnego albo skróconego w zakresie zmiany technologii medycznej. Jednocześnie jest to także nowe zadanie dla Rady Przejrzystości, która będzie przygotowywać stanowisko w sprawie zmiany technologii medycznej. Nowa kompetencja Prezesa Agencji dotyczy również wydawania przez Prezesa Agencji rekomendacji w sprawie zmiany technologii medycznej po otrzymaniu stanowiska przygotowanego przez Radę Przejrzystości.

Prezes Agencji będzie określał taryfę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub rodzaju po dokonaniu przez Agencję Oceny Medycznej i Taryfikacji analizy danych dotyczących m.in. udzielania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz publikował taryfę, po zatwierdzeniu jej przez Ministra Zdrowia, w formie obwieszczenia, w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.