W zamian zostaną rozszerzone kompetencje organów prowadzących przedszkola i szkoły oraz kuratora oświaty, a w szczególnych przypadkach nawet dyrektora szkoły. W związku z powyższym minister właściwy do spraw oświaty i wychowanianie będzie już określał w drodze rozporządzenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów (zmiana delegacji ustawowej w art. 20l ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty – t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm., dalej: OświatU). Jednocześnie planuje się dodanie się do ustawy nowego przepisu – art. 20wa OświatU, zgodnie z którym terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do:

1) publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych – określi do końca stycznia organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego i publiczną szkołę podstawową;

2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, do klas pierwszych publicznych gimnazjów, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych – określi do końca stycznia właściwy kurator oświaty.

Na podstawie nowoprojektowanego art. 20wa ust. 2 OświatU dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno­­­‑wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do końca września, podaje do publicznej wiadomości szczegółowy termin:

1) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 OświatU, oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,

2) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a OświatU, oraz termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,

3) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 20k ust. 5 OświatU – biorąc pod uwagę terminy określone przez kuratora oświaty.

Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, publiczną szkołę podstawową i publiczne gimnazjum do końca stycznia będzie zobowiązany do podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.