Znowelizowano przede wszystkim art. 91 ust. 3a ZamPublU poprzez wykreślenie z jego treści wskazania o stosowaniu tej regulacji w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Jednocześnie dodano w art. 91 ust. 3a zdanie drugie, z którego wynika obowiązek informacyjny ciążący na wykonawcy w stosunku do zamawiającego odnośnie powstania po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku VAT w związku z wyborem danej oferty.

Zgodnie zatem z nowym brzmieniem ww. przepisu, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o VAT, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, natomiast składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz podaje ich wartość bez kwoty VAT.

Ponadto w art. 93 ZamPublU (dotyczącym unieważnienia postępowania) dodano ust. 1c. Wynika z niego, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o VAT, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się VAT, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Chodzi o sytuację (przesłankę unieważnienia), gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.