Zmiana dotyczy nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. W poprzednim stanie prawnym nauczycieli ci podlegali w pełni uregulowaniom KN. Obecnie – zgodnie z nowo dodanym punktem 1b w ust. 2 art. 1 KN – nauczyciele ci będą podlegali przepisom KN tylko w zakresie ustalonym ustawą. W konsekwencji dodania punkt 1b w ust. 2 zmieniono również ust. 1 pkt 1 KN – ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie SysOśwU, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 lit. a” (zmiany pogrubiono).

Reasumując, do ww. grupy nauczycieli znajdą zastosowanie analogiczne przepisy KN jak w przypadku nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, czyli przepisy dotyczące:

 1. uzyskiwania stopni awansu zawodowego,
 2. wynagrodzenia zasadniczego,
 3. nagrody jubileuszowej,
 4. nagród MEN,
 5. nadawania Medalu Komisji Edukacji Narodowej,
 6. prawa do zajmowania mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły,
 7. uprawnień emerytalnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dyrektorzy:

 1. publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,
 2. publicznych placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych,
 3. publicznych placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych,

do 30.4.2015 r. na piśmie zaproponują nauczycielom zatrudnionym w tych placówkach nowe warunki pracy i płacy oraz wskażą termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków.

Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy z mocy prawa powoduje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 KN z upływem 3 miesięcy od dnia, do którego nauczyciel miał złożyć oświadczenie. Do czasu przyjęcia nowych warunków pracy i płacy albo rozwiązania stosunku pracy z powodu odmowy ich przyjęcia, do praw i obowiązków nauczycieli będzie stosować dotychczasowe przepisy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw