W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 2624 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Zgodnie z art. 89 § 1 EgzAdmU, organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności pieniężnej innej, niż określona w art. 72-85 EgzAdmU, przez przesłanie do dłużnika zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego i jednocześnie wzywa dłużnika zajętej wierzytelności, aby należnej od niego kwoty do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi bez zgody organu egzekucyjnego nie uiszczał zobowiązanemu, lecz należną kwotę przekazał organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności.

Zmiana dotyczy załącznika nr 6 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 1.12.2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 26), który określa „Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności”.

Minister finansów ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dz.Urz. „Monitor Polski” termin uruchomienia usługi polegającej na dokonywaniu za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym doręczeń pomiędzy komornikiem sądowym a naczelnikiem urzędu skarbowego lub Szefem Krajowej Administracji Skarbowej pism w sprawach zajęcia nadpłaty i zwrotu podatku (art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 8.6.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, Dz.U. z 2022 r. poz. 1301).

Ważne

Nowy wzór „Zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności” stosuje się od dnia określonego w obwieszczeniu.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Wzór zawiadomienia w brzmieniu dotychczasowym można stosować nie dłużej jednak niż do 28.2.2023 r. pod warunkiem dołączenia do zawiadomienia:

1) informacji o nieobowiązywaniu zawartego w tym wzorze:

  • pouczenia dla dłużnika zajętej wierzytelności w przypadku zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku,
  • pouczenia dla dłużnika zajętej wierzytelności w przypadku zbiegu egzekucji do wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w wysokości powyżej 100 zł;

2) zawartych we wzorze zawiadomienia w nowym brzmieniu:

  • pouczenia dla dłużnika zajętej wierzytelności w przypadku zajęcia nadpłaty i zwrotu podatku,
  • pouczenia dla dłużnika zajętej wierzytelności w przypadku zbiegu egzekucji do wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w wysokości powyżej 100 zł.

Ważne

Pozostają w mocy zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej sporządzone według wzoru w brzmieniu dotychczasowym, wysłane przed dniem określonym we wspomnianym wyżej obwieszczeniu Ministra finansów.

Najnowsze publikacje C.H.Beck z prawa cywilnego Sprawdź