Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny określa:

1) wzór wniosku wspólnego o wydanie w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) – ORD-WS (wersja 1) i

2) wzór załącznika do wniosku – ORD-WS/A (wersja 1).

Wniosek przeznaczony jest dla dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Wniosek składa osoba wskazana przez pozostałych zainteresowanych jako strona postępowania.

Organ, do którego ma być kierowany wniosek w sprawie interpretacji prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) to organ właściwy dla osoby reprezentującej osoby zainteresowane.

Sposób uiszczenia opłaty za wniosek. Opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek bieżący organu właściwego do wydanie interpretacji indywidualnej.

Opłata za wniosek wspólny jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej zgodnie z art. 14f OrdPU (tj. kwoty 40 zł) i liczby zainteresowanych wskazanych we wniosku.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia 5.1.2016 r.

Zobacz: art. 14r § 6 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613); rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2015 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny (Dz.U. z 2016 r. poz. 13).