Zmiana wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1645 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 8.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego (dalej: nowelizacja).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 29.6.2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1162), Główny Inspektor Ochrony Środowiska udziela prowadzącemu instalację, w której prowadzone są procesy odzysku, zezwolenia wstępnego, w formie decyzji administracyjnej, na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Wzór wniosku o wydanie tego zezwolenia określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 17.1.2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego (Dz.U. poz. 91).

Nowelizacja określa wzór zmienionego wniosku, w którym przewidziano obowiązek podania:

  • imienia i nazwiska osoby sporządzającej wniosek, telefonu, fax-u, adresu e-mail;
  • daty, czytelnego podpisu z podaniem imienia i nazwiska przedsiębiorcy lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy.

We wzorze wniosku przed zmianą trzeba było podać imię i nazwisko osoby sporządzającej wniosek, a także datę, podpis i pieczęć wnioskodawcy, telefon, faks oraz e-mail.

Przy czym wnioski o wydanie zezwolenia wstępnego złożone na formularzach według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych, a nierozpatrzone przed 13.9.2019 r., podlegają rozpatrzeniu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności