W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1202 opublikowano Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26.6.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

Zmieniono wzory następujących formularzy druków informacji dotyczącej opłaty za:

  • wydobytą kopalinę, z wyłączeniem węglowodorów;
  • wydobyte węglowodory;
  • podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji;
  • podziemne składowanie odpadów;
  • podziemne składowanie dwutlenku węgla.