Zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

Z dniem 1.1.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z 16.12.2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2019 r. poz. 2455). Regulacja ta nie wprowadza zmian w zakresie obowiązków wykonywania pomiarów. Wydłuża natomiast terminy stosowania niektórych norm w pomiarach wielkości emisji.

Kontekst zmienionych przepisów

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych pomiarów wielkości emisji, a w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości substancji lub energii zobowiązanie to obejmuje ciągłe pomiary wielkości emisji (art. 147 ust. 1 i 2 ustawy z 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod]). Wykonywanie takich pomiarów, w tym pobieranie próbek, co do zasady, jest prowadzone przez:

  • akredytowane laboratorium lub 
  • certyfikowane jednostki badawcze (art. 147a PrOchrŚrod). 

Biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji z niektórych instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów określono wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Wymagania te określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2286 ze zm.).

Obowiązkiem pomiarowym objęte są wszystkie źródła objęte standardami emisyjnymi i które wymagają pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego.

Jednym z wymagań w zakresie w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji jest stosowanie referencyjnych metodyk wykonywania pomiarów. Metodyki referencyjne uwzględniają wymagania zawarte w normach przenoszących normy europejskie.

Zmiana dotycząca terminu stosowania niektórych norm

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 4 zmienionego rozporządzenia:

Metodyki referencyjne określone w załącznikach nr 1–3, 5 i 6 do rozporządzenia zmienianego w § 1, uwzględniające wymagania zawarte w normach przenoszących normy europejskie EN 14789, EN 14790, EN 14791, EN 14792, EN 15058, które w 2017 r. zostały wycofane i zastąpione nowymi wydaniami norm, mogą być stosowane w pomiarach emisji do 1.1.2020 r.

Po zmianie rozporządzenia obowiązuje wydłużony termin stosowania tych norm w pomiarach wielkości emisji. Metodyki referencyjne uwzględniające wymagania zawarte w normach przenoszących normy europejskie:

  • EN 14790 i EN 14791, które w 2017 r. zostały wycofane i zastąpione nowymi wydaniami norm, mogą być stosowane w pomiarach emisji do 1.4.2020 r.;
  • EN 14789, EN 14792 i EN 15058, które w 2017 r. zostały wycofane i zastąpione nowymi wydaniami norm, mogą być stosowane w pomiarach emisji do 20.9.2021 r.;
  • EN 14789, EN 14792 i EN 15058, które w 2017 r. zastąpiły poprzednie wydania tych norm, mogą być stosowane do 20.9.2021 r. w pomiarach emisji z wykorzystaniem przenośnych automatycznych systemów pomiarowych, w skład których wchodzą analizatory, dla których zostało potwierdzone certyfikatem spełnienie wymagań normy przenoszącej normę europejską EN 15267-3, i które przed dniem 1.1.2020 r. były używane przez laboratoria lub certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 147a PrOchrŚrod. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności